Cxense Display

Category: Sjøtransport

Starte sjøbasert godsrute?

Har du planer om å starte en sjøbasert godsrute? Kystverket skal i 2018 dele ut 75 millioner kroner i tilskudd. Kystverket inviterer redere, havner, speditører og andre interesserte til informasjonsmøter i Stavanger og Trondheim...

Vil stimulere til mer sjøtransport

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og...

Vil konkurrere om Kystruten

Havila vil køyre hurtigruter. Dei har kome med tilbod på fire skip mellom Bergen og Kirkenes, melder Firda/firda.no. Det er Samferdselsdepartementet som kjøper sjøtransport på strekninga Bergen–Kirkenes. I dag er det Hurtigruten AS som...

Vil ha mer frukt og grønt sjøveien

Mer frukt og grønt skal fraktes på den miljøvennlige sjøveien. Det er målet for et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn KF, frukt- og grønnsaksimportører og rederier. – BAMA har høye ambisjoner om at miljøfotavtrykket fra...

Kystruten inn i klimaframtiden

Mer miljøvennlige skip, tilrettelagt for landstrøm og uten bruk av tungolje. Det er noen av kravene som må innfris for skipene som vil trafikkere kystruten mellom Bergen og Kirkenes. I den nye anbudsutlysningen sørger...

700 mill. til ”Kystruten Bergen-Kirkenes”

Av enkeltstående budsjettposter har avtalen med Hurtigruten spesiell interesse i hele Kyst-Norge. Hurtigruten nevnes ikke ved navn; det legges jo opp til en anbudsrunde for ”Kystruten Bergen–Kirkenes”, hvor Hurtigruten eventuelt blir én av flere...