Etter skipsarbeidsloven kan Sjøfartsdirektoratet føre tilsyn med retten til landlov. Direktoratet melder at bekymringsmeldingene blir fulgt opp i tråd med deres prosedyrer, og de aktuelle rederiene er kontaktet. Sidan vi lever i en slags brytningstid, der restriksjoner knyttet til covid-19 i all hovedsak er historie samtidig som smittetrykket fremdeles varierer, ser direktoratet behov for å minne næringen om hvilke regler som gjelder om landlov.

Landlov er en viktig del av arbeidsmiljø, helse og sikkerhet for sjøfolk. Hovedregelen om landlov finner vi i skipsarbeidsloven § 9-4, og denne gjennomfører den tilsvarende internasjonale regelen, som vi finner i MLC regel 2.4 nr. 2. Regelen gir de som arbeider om bord, rett til å gå i land på fritiden sin under skipets opphold i havn. Om skipets forhold gjør det nødvendig at sjøfolkene blir værende om bord, kan det gjøres unntak fra denne hovedregelen.