– En av de store satsingene i tilleggsproposisjonen er at regjeringen vil styrke tilskuddsordningen for å sikre norske sjøfolk på norske skip, og for å ivareta norsk maritim kompetanse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

I Statsbudsjettet til Solberg-regjeringen ble det foreslått å innføre et makstak på 189 000 kroner for seks av tilskuddsmodellene i ordningen, samt å avvikle én tilskuddsmodell. Det innebar ett kutt på 407 millioner kroner. Støre-regjeringen foreslår å heve det maksimale nivået fra 189 000 til 220 000 kroner pr. sysselsatt i alle tilskuddsmodeller, med unntak av NIS generell, og gjeninnføre tilskuddsmodellen som ble foreslått avviklet. Dette tilsvarer en økt overslagsbevilgning på 227 mill. kroner, og medfører en total bevilgning til ordningen på om lag 2,2 mrd. kroner.

Ordningen er regelstyrt og rettighetsbasert. Utbetalinger av tilskudd er i stor grad knyttet til antall sjøfolk og lønnsnivået deres. Endringene i ordningen vil gjelde fra første termin 2022

Totalt vil regjeringen bevilge over 2,2 milliarder kroner til tilskuddsordningen i 2022. Tilskuddsordningen omfatter skip registret i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt register (NIS).

I 2021 var tilskuddsmodellene for petroleumsskip i NOR og NIS konstruksjonsskip begrenset av et makstak på 216 000 kroner. Grensen for maksimalt tilskudd for sjøfolk på skip i NIS generell var begrenset av 26 prosent av tilskuddsgrunnlaget. Makstaksgrensen for de tre modellene ble midlertidig opphevet for 4 terminer i 2021.