Dette sier den nye regjeringen om kyst

Den kommende regjeringen, ledet av Jonas Gahr Støre, sier i sin regjeringsplattform at man anser havnene som viktige for verdiskaping og bosetting langs kysten. Regjeringen vil ruste opp havner og farleder slik at man kan få mer gods fra vei til sjø og sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn.

Den nye regjeringen mener det er en viktig oppgave å sørge for et godt fergetilbud og sikre at overføringene til fylkeskommunal fergedrift samsvarer bedre med behovet til de reisende og næringslivet har. Nullvisjon for ulykker bør også gjelde på sjøen, og regjeringen vil prioritere det
ulykkesforebyggende arbeidet for å hindre drukning.

Regjeringen vil:
• Gjennomføre en utredning sammen med godsnæringen og skipsfartsnæringen av tiltak for å
nå målet om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på sjøen.
• Styrke satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder.
• Gjøre fiskerhavnene til et statlig ansvar. For de fylkeskommunene som i dag har fått overført
ansvar for fiskerihavnene skal tilbakeføringen av ansvaret til staten skje i dialog med de
berørte fylkeskommunene.
• Ta initiativ til at legges frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.
• Sørge for at Kystruten daglig anløper de 34 anløpsstedene.
• Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi
ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.
• Redusere lokal forurensing gjennom å legge til rette for landstrøm for cruisebåter ved de
mest trafikkerte havnene og på sikt innføre forbud mot tungolje.
• Stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye
anbud for hurtigbåter i 2025.