Ein viktig del går til arbeidet med å utbedre farvannet en rekke plasser i Norge. Følgende prosjekter starter opp i 2022: Bognes–Tjeldsundet–Harstad, Svolvær–Raftsundet og innseiling til Kragerø. I tillegg starter forberedende arbeid for innseilingen til Borg havn.

– Midlene til utbedringer er mer enn doblet fra 2021-budsjettet. Båter og skip blir stadig større. Derfor er det viktig å utbedre farledene, slik at de blir dypere, tryggere og bedre. Vi legger til rette for at flere havner og farleder kan ta imot morgendagens båter og skip, og vi starter byggingen av Stad skipstunnel, sier Hareide.

Flere prosjekter er allerede under bygging og disse vil bli videreført. Innseiling Forsøl, Innseiling Maurholen og Innseiling Bulandet vil være ferdige i løpet av 2022. I tillegg vil satsingen på vedlikehold sørge for at etterslepet på vedlikeholdet av navigasjonsutstyr blir redusert i 2022. Prosjektet Stad skipstunnel skal koste totalt 3,4 milliarder kroner, og stå ferdig i 2026.
– Stadhavet er et av de mest værutsatte og krevende farvannene langs kysten vår. Nå kommer det midler som sørger for at byggingen av skipstunnel kan starte opp. Tunnelen vil gjøre det tryggere å seile forbi Stadlandet, sier samferdselsministeren.


Tilskuddsordninger for nærskipsfarten

– Spart tid for skip og lastebiler i havner vil redusere kostnader, klimagassutslipp og andre utslipp fra godstransporten. Derfor foreslår vi å bevilge 55,5 millioner kroner til tilskuddsordningen for investering i effektive og miljøvenlige havner. Ordningen vil bedre fremkomsten for gods og vil komme aktører i hele logistikk-kjeden til gode, sier Hareide.

Regjeringen foreslår også å videreføre tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø med en bevilgning på 32,4 millioner kroner. Ordningen vil bedre tilgangen på sjøtransport for næringslivet og redusere de samlede kostnadene for godstransport ved å flytte gods fra veg til sjø. Ordningemn skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud for transport av gods på sjøen.