NTP: – En rimelig god transportplan

Regjeringen har ikke foreslått et klimatak for Nasjonal Transportplan eller et arealregnskap for prosjektene, som Godsalliansen har etterspurt. Man mener likevel transportplanen har en satsing på godstransport på jernbane og sjøveien som vil ha positive effekter for både klima og inngrep i naturen, dersom den følges opp.

– Det overordnede fokuset på klima og bærekraft i Nasjonal Transportplan kunne vært betydelig sterkere. Men vi er fornøyd med at målet om godsoverføring opprettholdes.. Ikke for at godsoverføring er et mål i seg selv, men fordi det er positivt med hensyn til klima, naturinngrep, mikroplast og veisikkerhet. Så er det viktig at det følges opp med konkrete bevilgninger i årene som kommer sier Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Foto: Tomas Østberg-Jacobsen.

Et av de store grepene i Nasjonal Transportplan er et økt fokus på porteføljestyring og mindre fokus på enkeltprosjekter. Det settes av større sekkeposter til utbedring av både sjøveien og jernbanen. Dette er et grep som Godsalliansen støtter, men de kommende budsjettprosessene vil avgjøre om den nye formen på Transportplanen har troverdighet.

– Porteføljestyring kan både være et verktøy for å få en mer helhetlig og effektiv tilnærming til utbedring av infrastrukturen eller en måte å slippe å forplikte seg til konkrete prosjekter. De kommende budsjettprosessene vil avgjøre om dette har vært et godt grep. Vi velger å være positive til intensjonen og forventningsfulle til oppfølgingen, sier Hansen.

Regjeringen legger opp til en jernbanesatsing på 393 mrd kroner og i første planperiode er det satt av 3,3 mrd til effektpakker for kombitransporten og terminaltiltak, samt 620 mill til mindre investeringstiltak for gods. Målet er at vedlikeholdsetterslepet skal reduseres med 10 mrd.

– Vi har bedt om at fokuset bør endres fra store nye prosjekter til å utbedre og ta vare på eksisterende infrastruktur. Vi er positive til de grepene som tas og ser frem til en satsing på krysningsspor og terminaler som på kort sikt kan øke kapasiteten og effektivisere godstransport på jernbane, sier Jane Sæthre, styremedlem i Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Nasjonal Transportplan har en ramme til sjøtransporten på 33 mrd. Til farvannstiltak, som utbedringer av innseilinger, merking og utdyping, er det satt av til sammen 12,6 mrd. Til tilskuddsordninger som er rettet mot sjøtransport og havner er det satt av til sammen 2,5 mrd. I planen er det tilskudd til en rekke viktige farledsutbedringer og havnemudringer, i tillegg til en samlepott til prosjekter som koster mindre enn 100 mill.