NTP: – Nøktern ramme for sjøtransporten

– Vi er glade for at rammene i regjeringens forslag til sjøtransporten fortsetter på et godt nivå. Det tyder på at våre argumenter har nådd frem. I kystnasjonen Norge er dette viktig både for næringsliv, trafikksikkerhet og miljø og klima. Dessverre er ambisjonene noe lavere enn i gjeldende transportplan. Men, det viktigste er at dette nå følges opp i de årlige budsjettene. Menonrapporten som kom i går viser at det dessverre ikke er en selvfølge, uttaler Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

 

Kjell Olav Gammelsæter

 

– Det er verdt å merke seg at regjeringen ikke velger å følge opp målet om mer gods på sjø og bane. De påpeker selv at det vil være behov for omfattende økonomiske virkemidler og investeringer ut over det som foreslås i meldingen. Her må Stortinget følge opp, fortsetter Gammelsæter.

– Et annet hovedpoeng for Norske Havner har vært at den nye transportplanen må håndtere de store klimautfordringene vi står overfor. Transportsektoren står for 60 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor og det er historisk viktig at denne sektoren nå blir med på klimadugnaden for fremtidens generasjoner. Sett i lys av en del av de store samferdselsprosjektene som er lansert, er vi mer usikre på hvordan denne planen slår ut. Det er noe Stortinget må borre videre i, poengterer Gammelsæter.

– Ellers må vi også gå nærmere inni de konkret bevilgningene til farleder, vei og banetilknytning til våre medlemmer. Dette er også viktig for sikker seilas og å få mer gods effektivt over på sjø. Det er også slik at Kystverket som følge av ny havne- og farvannslov har fått et større ansvar for ledene. Her er det nok behov for en helhetlig gjennomgang av havnene langs kysten, avslutter Gammelsæter.