NTP: – Gode vilkår for sjøtransport

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 ble lagt frem i dag. – Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringer. Transportplanen inneholder enkeltprosjekter med stor samfunnsnytte og har store nok overordnede rammer til at vi kan fortsette satsingen innenfor sjøsikkerhet, teknologiutvikling og miljøberedskap til beste for sjøtransporten, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Foto: Kystverket

Totalt er det planlagt brukt 33 milliarder kroner til Kystverket i Nasjonal Transportplan 2018–2029. Dette svarar til omlag 2,7 milliarder hvert år i planperioden. Dette er en økning på nesten 1 milliard kroner pr. år, sammenlignet med Kystverket sitt budsjett for 2021, selv når en trekker i fra Stad skipstunnel. Skipstunnelen er en betydelig investering i sjøsikkerhet og fremkommelighet, og det er sett av 2,7 milliarder kroner til prosjektet i første planperiode (2022 – 2027).

– Transportplanen legger til rette for videre utvikling av sjøtransporten. Vi har fått gjennomslag for alle tiltak der vi kan dokumentere en samfunnsøkonomisk nytte som er større enn kostnadene. De totale rammene gjør det mulig for oss å prioritere både vedlikehold og nye tiltak som bidrar til bedre sjøsikkerhet og en god beredskap mot akutt forurensing, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Korridorvise tiltak som er omtalt i Nasjonal transportplan 2022 – 2033 (i mill. kr.). Se tabelloversikt på kystverket.no

Sammenlignet med eksisterende plandokument, inneholder kommende Nasjonal transportplan to viktige endringer. For det første er det bare farvannstiltak planlagt i første planperiode (første seks år), og på over 100 millioner kroner, som er nevnt i planen. For det andre tar en i bruk begrepet og metoden porteføljestyring, og kontinuerlig optimalisering. For Kystverket betyr det at planen nå blir mer strategisk og overordnet, og det er mange tiltak som ikke er omtalt med navn – men som likevel er med.
Det er satt av 10,1 milliarder kroner til større farvannstiltak i hele planperioden (12 år). Dette er tiltak som i hovedsak er over 100 millioner kroner, i tillegg kommer forskutering av fiskerihavner og gjennomføring av tiltak i seks fiskerihavner i Nord-Norg.

Gjennom porteføljestyring kan Kystverket foreslå å endre rekkefølgen på utforming og gjennomføring av de store prosjektene – dersom behov, teknologiske muligheter og andre forutsetninger blir endret. Porteføljestyring skal kort sagt bidra til effektiv ressursbruk. Om et prosjekt skal gjennomføres, må en kontinuerlig jobbe med det, for å gjøre prosjektet så lønnsomt og nyttig som mulig.

– Dette gir oss større handlingsrom, slik at vi kan videreutvikle og optimalisere investeringene og dermed prioritere de mest nyttige prosjektene. Men dette betyr også at dersom kostnadene for et prosjekt øker og samfunnsnytten blir mindre, så kan det hende at prosjektet ikke blir gjennomført – selv om det står i NTP-dokumentet, sier kystdirektør Arset.