Nådde ikke frem med anker

Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i sak som gjelder krav om erstatning fra T. Engene AS og Moss Havn KF (sak 18-169770ASD-BORG). Begge parter hevdet at den andre parten hadde brutt kontrakten mellom dem om deponering av sprengsteinmasser i Moss havn. Deponeringen startet opp i mars 2016, men ble avsluttet allerede i mai 2016. Lagmannsretten kom til at ingen av partene hadde krav på erstatning fra den andre.

T. Engene AS, som skulle deponere steinmassene og krevde erstatning på 14,6 millioner kroner, fikk ikke medhold i at Moss Havn KF hadde brutt kontrakten. Lagmannsretten kom til at massene inneholdt så mye plast at Moss Havn KF etter kontrakten ikke var forpliktet til å ta imot massene. Lagmannsretten kom også til at Moss Havn KF ikke hadde brutt sin opprydningsplikt og at det heller ikke var et kontraktsbrudd at plastproblematikken ikke var omtalt i søknad om deponering til fylkesmannen. Moss Havn KF krevde erstatning på 1,5 millioner kroner som følge av T. Engene AS våren 2016 hadde deponert steinmassene i strid med kontrakten. Lagmannsretten kom til at Moss Havn KF ikke hadde krav på erstatning, som følge av egen medvirkning og aksept.

Lagmannsretten har også kommet til å tilkjenne Moss kommune 2 500 000 kroner i sakskostnader.