– Klimavennlige havner er fremtiden

8. mars hadde Helgeland Havn IKS og Mo i Rana Havn KF et nytt samarbeidsmøte. Dette var det første møtet som den nye havnedirektøren, Rune Myre, i Helgeland Havn IKS  deltok og hovedtema var Klimameldingen (Meld.st.13(2020-2021) som nå er til behandling i Stortinget. Møtet var også innom den kommende NTP.

 

Fra venstre Einar Andersen (styreleder Helgeland Havn), Rune Myre (havnedirektør Helgeland Havn), Bjørnulf Tverå (havnesjef Mo i Rana Havn) og Tor-Arne Strøm (styreleder Mo i Rana Havn).

Den nye havnedirektøren så også frem til videre samarbeid på Helgeland og tar stafettpinnen fra tidligere havnedirektør Kurt Jessen Johansson på videre samarbeid mellom havnene.

De to havnene kom etter møtet med følgende uttalelse:

Nasjonalt står transportsektoren for betydelige 60 prosent utslipp i ikke-kvotepliktige sektor. Mens utslippstallene fra industrien har blitt redusert siden 1990 tallet, har det økt med 37 prosent innen veitrafikk.

Meld. St. 13 (2020-2021) – Klimaplan for 2021-2030 peker på viktigheten av å innføre mer biodrivstoff og elektrifisere bilparken, herunder også mindre varebiler. Elektriske vogntog ligger derimot lenger fremme i tid. Grunnlagsanalysene NTP viser en økning i antall tunge lastebiler med hele 70 prosent de neste 30 årene.

 

  • Havnene må utbedres og vedlikeholdes for å være effektive grønne transportårer for fremtidens skipsfart.
  • Havnenes tilknytning til vei- og banenettet må utvikles og vedlikeholdes, slik at en får mest mulig sømløs og effektiv transport mellom sjø og land. I dag starter de fleste næringstransporter på en dårlig fylkesvei
  • Det må settes tydelige mål og krav til reduksjoner av klimagassutslipp i NTP 2022-2033, blant annet klimaregnskap for alle infrastrukturutbygginger og vedlikehold.
  • ENOVA må brukes aktivt i å realisere havnene som energihub. ENOVAs rolle i å elektrifisere havnene må videreføres
  • Grønt Skipsfartsprogram, som en viktig aktør for å redusere utslippene fra sjøtransporten og å skape en grønn maritim industri, må videreføres.
  • Intensivordningene for rederinæringen må bli mer treffsikker og styrkes
  • Farledene inn til havnene må utvides for å møte større skip
  • Transportformene må dekke de kostnadene de påfører samfunnet for å få like konkurransevilkår.
  • Tilskuddsordningen til effektive og miljøvennlige havner må styrkes
  • Kyst må prioriteres høyere i kommende NTP.

De poengterer at dette ble nedprioritert i NTP behandlingen i 2017  (2018-2029) og heller ikke fulgt opp i årlige budsjett 2018-2021.

– Vi forventer at Norske Havner må bli representert i ekspertutvalget som skal se på rammevilkårene for å fremme klimavennlig innvesteringer i Norge, er meldingen fra Mo i Rana Havn og Helgeland Havn. De poengterer hva de selv legger i potten for å imøtekomme utfordringene man står overfor klimamessig.

Mo i Rana Havn KF og Helgeland Havn IKS viderefører samarbeidet på Helgeland. Det jobbes aktivt med landstrøm og tilrettelegging for alternative energiformer. Fokus skal være på miljø, og begge havnene er miljøsertifisert. Som alle andre havner legger de til rette for mer gods på sjø og spesifikt skjer dette ved at man ønsker å etablere ny dypvannskai med ny terminal med tilgang E6 og jernbane i Rana, mens man i Mosjøen jobber for bedre løsninger i krysningspunktet mellom veg, bane og sjø.