Vil legge flere skip i opplag

Utvalg for havn i Flekkefjord kommune har satt av inntil 400 000 kroner til Flekkefjord Havnevesen for utarbeidelse av reguleringsplan for
området fra Byggvika til området ved Trollå. Det foreligger planer for å benytte det aktuelle området til opplagsplasser for skip.

Kart: Norgeskart.no

Opplagsvirksomheten generer kjærkomne inntekter for Flekkefjord Havnevesen og man har i dag opplagsplass i Djupvika, som gjennom årene har blitt brukt som opplagsplass for skip, og fra 2017 har Dolphin Drilling AS hatt to rigger liggende i opplag her. Også nær Svege industriområde og på Abelnes ligger det fartøy i opplag, men her er det ikke mye tilgjengelig plass igjen. Havnevesenet har derfor igangsatt arbeidet med å finne flere egnede steder og det er det området som nå søkes regulert som anses som det mest egnede.

Utvalget for havn har besluttet at havnevesenet endelig må vedta oppstart av reguleringsplanarbeidet når prosjektet er
nærmere avklart.