Aksepterer plan fra Boreal

Sjøfartsdirektoratet har onsdag kveld jobbet med oppfølgingsplanen fra Boreal, etter at den ble mottatt klokken 22.00. Etter en gjennomgang av planen gav direktoratet klokken 23.00 en midlertidig tillatelse.

Dette innebærer at rederiet kan gjenoppta normal drift, i og med at de nå får et nytt midlertidig sertifikat (Doc) i tre måneder.

– Dette har vært en krevende sak og mange passasjerer er blitt berørt. Det som nå har kommet fra rederiet viser at de har sett alvoret i saken og funnene. Vi har også hatt en god dialog med rederiet gjennom kvelden, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

Rederiet skal nå gi umiddelbar instruks til alle kapteinene som er om bord i det enkelte fartøy, hvor en får bekreftelse på at planen er mottatt og forstått.
Når bekreftelsene kommer til rederiet kan det enkelte fartøy settes i drift.

Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.

Det var tidligere på dagen den 16. desember at Sjøfartsdirektoratet trakk tilbake sikkerhetsstyringssertifikatet til rederiet Boreal etter at det ble avdekket flere alvorlige funn i en tilleggsrevisjon.

Når sikkerhetsstyringssertifikatet til et rederi trekkes tilbake betyr det at også sikkerhetsstyringssertifikatene til rederiets fartøy blir ugyldig. Derfor måtte alle rederiets fartøy gå til kai.

Direktoratet har åpnet for unntak fra dette hvis det er fare for liv og helse eller ved beredskapshensyn (ambulansetransport, brannutrykning m.m).

Funnene kan i korte trekk oppsummeres slik: Revisjonen avdekket (ved minst 5 alvorlige hendelser) at rederiet:

  • ved flere hendelser ikke hadde begjært skade/havaritilsyn slik at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om det er sikkert å seile. De har derved operert fartøyene uten gyldig sertifikat.
  • ikke har utført risikovurdering etter at skaden/hendelsene hadde inntruffet
  • ikke har internt fulgt opp og risikovurdert teknisk svikt i utstyr som ledet til hendelse
  • ikke har fulgt opp pålegg og forespørsler fra Sjøfartsdirektoratet
  • ikke hadde rapportert flere hendelser til Sjøfartsdirektoratet som er påkrevd av sikkerhetshensyn

Hver for seg er dette alvorlige funn, og i sum gjorde dette at direktoratet etter gjeldende regelverk , måtte trekke tilbake DOC (sikkerhetsstyringssertifikatet).

Regelverket, som også er en del av internasjonale regler og konvensjoner, krever at en tilbaketrekking av DOC skjer umiddelbart ved alvorlige avvik.

Direktoratet hadde dermed ikke mulighet til å utsette dette.

Det jobbes nå med en oppfølging av saken i direktoratet og i rederiet. Dersom rederiet kommer opp med en plan, som aksepteres, for oppfølging av funnene/avvikene, vil en kunne få en tre måneders tillatelse for å utbedre avvik.

En akseptert plan vil da medføre normal drift.