Anbefaler ikke flytting av havna i Bodø

Statens vegvesen har, i forbindelse med arbeidet med å flytt lufthavna i Bodø, vurdert flytting av havna i byen og jernbanen. I en nylig fremlagt konsekvensutredning anbefaler man ikke slik flytting.

Årsaken er at det er stor usikkerhet omkring godsutvikling og -vekst i volumer. Kostnadene med å etablerejernbanetilknytning til nytt havneavsnitt på Langstranda er høye og Statens vegvesen mener det ikke fremkommer sterke nok behov for etablering av ny jernbanetrasé, på kort eller mellomlang sikt, og flytting av havna på dette grunnlaget anbefales derfor ikke i den tidsperioden KVUen legger til grunn.

Ny KVU fra Statens vegvesen.

Regjeringen har i NTP klare målsetninger om å øke intermodal transport og frakt på bane og båt. Går utviklingen slik regjeringen ønsker, kan det dukke opp behov for mer effektiv omlasting på Bodø terminal.

I rapporten fremkommer at det i første omgang vil holde med dagens løsning. En planskilt kryssing av Jernbaneveien er mer kostbar, men vil gi mulighet for å bruke spesialkjøretøy for å frakte containere fra jernbaneområdet til havna. Omlastingen vil også kunne skje uhindret av trafikken på Jernbaneveien. Behovet for en slik løsning må vurderes nærmere når fremtiden for sjøbasert containertrafikk er avklart. Frigjort areal ved Langstranda vil ikke være egnet for boligutvikling pga. støykrav. Området er egnet næringsområde og nytt havneavsnitt. Trafikken til næringsområdet og eventuelt nytt havneavsnitt vest i ny bydel forventes å øke på lengre sikt og dette tas med i betraktningen ved valg av alternativ for hovedveg til ny lufthavn. Et nytt havneavsnitt vil imidlertid ikke løse ut krav om riksvegtilknytning, heter det i rapporten.

Dagens havn i Bodø. Foto: Bodø Havn.

En bredt sammensatt styringsgruppe,har vært premissgiver for utredningsarbeidet. I denne har følgende deltatt: Bodø kommune v/Rolf Kåre Jensen (rådmann), Nordland fylkeskommune v/ Bent-Joacim Benzen (fylkesråd for transport og infrastruktur), Jernbanedirektoratet v/Anne Skolmli (sjef regional samhandling nord og midt), Avinor v/Lasse Bardal (direktør), Kystverket v/Fridtjof Johan Wangsvik (regiondirektør), Fylkesmannen i Nordland v/ Monica Andreassen Iveland (ass.fylkesmann) og Statens vegvesen v/Unni M. Gifstad (avdelingsdirektør Transport nord).  Sistnevnte har ledet styringsgruppen.