Samarbeider om å nå målene for grønn skipsfart

I et nyetablert samarbeidsforum skal offentlige aktører jobbe sammen for å hjelpe den maritime næringen med å nå ambisjonene om halverte klimautslipp.

Illustrasjonsfoto; Havyard

Nylig var det duket for første møte i det nye samarbeidsforumet, bestående av deltakere fra Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Enova, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Andre aktører vil også bli inkludert i forumet, på fast eller emnebasert basis.

Det er Sjøfartsdirektoratet som har tatt initiativ til samarbeidet, på bakgrunn av regjeringens ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra sjøfart og fiske innenriks, innen 2030. For å halvere utslippene må vi mangedoble takten for innføring av energieffektive løsninger, miljøvennlige drivstoff og alternativ fremdriftsteknologi. I tillegg har IMO bestemt at utslippene skal halveres innen 2050. Dette betyr at utfordringene står i kø for hele den norske maritime klyngen.

– Dette målet krever mye av alle aktørene innenfor næringen, også offentlige aktører. For at vår maritime næring skal ha en mulighet til å nå disse målene, må vi spille på lag og det er nødvendig at de offentlige aktørene innenfor maritim næring i Norge samarbeider, er koordinerte, gir forutsigbare rammer og tydelig retning, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.