Statsbudsjettet: – Fri for ambisjoner om å flytte gods

Kysthavnalliansen mener det er sterkt beklagelig at regjeringens budsjettforslag kutter tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø med over en tredjedel.

Illustrasjonsfoto


Ordningen for tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø (insentivordningen) bidrar til å etablere nye sjøtransporttilbud som gir økt sjøtransport og reduserte skadekostnader fra godstransport i form av blant annet ulykker, støy, kø og klimagassutslipp. I sitt forslag til Statsbudsjettet 2021 foreslås en bevilgning på 31,6 millioner kroner.

– Dette er 18,4 millioner kroner mindre enn årets ramme, et kutt i tilskuddsordningen på 36,8 prosent. Det vitner om at samferdselsminister Knut Aril Hareides forsikringer om å ivareta sjøtransporten i kommende Nasjonal Transportplan (NTP) er lite verdt, sier Ann Iren Holm Rise i Kysthavnalliansen.

Havnealliansen, bestående av fire interkommunale havner fra Nordmøre til og med Helgeland, har i flere år jobbet målrettet for å få på plass sjøfrakt av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa. I august startet industriell utprøving av den nye lakseruta med en ukentlig avgang.

Ann Iren Rise er prosjektleder i Kysthavnalliansen.


– Både næringsliv og regionale myndigheter i Midt-Norge innser at vi må finne alternativer til dagens godstransport på vei, dersom vi skal nå nasjonale mål vekst og verdiskaping blant annet i norsk sjømat. Derfor er det trist å registrere at regjeringen ikke har større ambisjoner om å flytte mer gods fra vei til sjø, sier Holm Rise.

Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Norge allerede har 35 prosent flere dødsulykker med tunge kjøretøyer enn gjennomsnittet i Europa. Nasjonale mål for sjømatnæringen er en femdobling av produksjonen fram mot 2050. Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland sto i fjor for halvparten av den nasjonale eksporten av oppdrettsfisk. Nettopp derfor har de tre fylkeskommunene støttet Kysthavnalliansens arbeid for å få flyttet deler av lakseeksporten til Europa over på kjøl.

– Midt-Norge trenger sjøen som alternativ til veitransporten med tanke på innbyggernes sikkerhet, sjømatnæringens vekstmuligheter og de offentlige samferdselsbudsjettene. Godsvolumene er ventet å øke med 290 millioner tonn de neste ti årene. Foreslåtte bevilgning på 31,6 millioner til godsoverføring til sjø er et samfunnsproblem som sannsynligvis gir oss 50.000 flere vogntog på veien daglig i 2050. Satt etter hverandre, tilsvarer det en lastebilkø på 100 mil, forklarer Holm Rise.

Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø er innrettet mot rederier som søker støtte for nyskaping og etablering av nye godsrutetilbud. Fem av prosjektene som har fått støtte, forventes å gi en varig overføring av 0,56 millioner tonn gods årlig etter endt tilskuddsperiode.