Statsbudsjettet: 80 milliarder til samferdsel

– Regjeringen sin samferdselspolitikk binder land og folk tettere sammen. Vi bygger vei og bane i et høyt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplasser i hele landet. Det er viktig i en tid der vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Med satsingen på både nye prosjekter og vedlikehold av det vi allerede har, gjør vi Norge tryggere, bedre og mer miljøvennlig. Med statsbudsjettet for 2021 viser vi igjen at samferdselssektoren er viktig for denne regjeringen. Vi skaper en grønn fremtid og får folk tilbake i arbeid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Samferdselsdepartementet.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 80 milliarder kroner til samferdselsformål i 2021. Dette er en økning på nær 8 prosent sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt for 2020, det vil si før Stortinget i flere omganger har delt ut midler til samferdselstiltak på statsbudsjettet for 2020 som følge av koronapandemien.

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 milliarder kroner til kystformål. En stor del av midlene går til å vedlikeholde navigasjonsutstyr og utbedre innseilinger. I budsjettforslaget er det satt av 25 millioner kroner til testfasiliteter for oljevernteknologi.

– Norge skal vøre i førersetet når det gjelder kunnskap om og utvikling av oljevern og i arbeidet med marin forsøpling. Vi vil derfor utvide Senter for oljevern og marint miljø, ved å etablere testfasiliteter på Fiskebøl i Lofoten. Disse testfasilitetene skal utvikle oljevernteknologien, spesielt i hav med mye is. Med budsjettforslaget for 2021 sikrer vi at planleggingen av testfasiliteter kan starte, sier samferdselsministeren.