Tydeliggjør regelverket

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Illustrasjonsfoto: Hurtigruten


Departementet foreslår en egen forskriftsbestemmelse om at passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister ikke kan drive næringsvirksomhet i norske havner.

Bakgrunnen for høringen at Hurtigruteskipet «Fridtjof Nansen» i slutten av august ble benyttet for å innkvartere en gruppe passasjerer ombord på skipet, men uten at passasjerene ble fraktet til en annen havn. Saken har vist at det er ulik forståelse av NIS-regelverket, og om denne type virksomhet omfattes av begrensningen i NIS-loven § 4 om «å føre last eller passasjerer mellom norske havner».

Departementets sier i høringsbrevet at det må innfortolkes i lovens begrensning «å føre last eller passasjerer mellom norske havner», også næringsvirksomhet som skjer i eller i tilknytning til norsk havn. En slik forståelse er i tråd med at NIS-registerets formål er å legge til rette for at norske skip skal være internasjonalt konkurransedyktige, og da fortrinnsvis i utenriksfarten eller innenfor segmenter som er særlig konkurranseutsatt. Den aktuelle saken viser at det er behov for en tydeliggjøring av fartsområdebegrensningen som gjelder for NIS-registrerte passasjerskip. Det foreslås en ny bestemmelse i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) som angir at skip som omfattes av forskriften ikke tillates å drive næringsvirksomhet i eller i tilknytning til norsk havn. På den måten klargjøres at NIS-registrerte skip som driver hotell, bevertning eller lignende virksomhet vil være omfattet av fartsområdebegrensningen. Hensikten med forskriftsendringen er ikke å innskrenke muligheten for NIS-registrerte passasjerskip til å drive virksomhet i norsk havn som skjer i forbindelse med internasjonalt cruiseseilas, eller seilas til Svalbard. Følgelig presiseres at begrensningen ikke er til hinder for at skip kan føre passasjerer mellom norske havner i henhold til § 2 (Svalbard) og § 7 (internasjonalt cruise).

Det foreslås ny § 4 i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS):

§ 4.
Forbud mot virksomhet i havn
Skip som omfattes av denne forskriften tillates ikke å drive næringsvirksomhet i eller i tilknytning til norsk havn. Dette er ikke til hinder for at skip kan føre passasjerer mellom norske havner i henhold til § 2 og § 7.

Høringsfristen er 9. oktober