Vurdering av tiltak for å forebygge marin forsøpling

Norge er på god vei med å sette i verk tiltak som skal forebygge marin forsøpling og fremover vil blant annet innføring av produsentansvar bli viktig.

Arkivfoto

Dette kommer frem i en oppdatert tiltaksvurdering om marin forsøpling som Miljødirektoratet har oversendt til Klima- og miljødepartementet.

Fiskeri- og akvakulturnæringen utgjør til sammen den største kilden til marin forsøpling i Norge. En av anbefalingene fra Miljødirektoratet er derfor at Norge bør prioritere å få innført et hensiktsmessig produsentansvar for produsenter og importører av utstyr i plast til fiskeri og akvakulturnæringen. Det skal sikre at produsentene pålegges et større ansvar for å forhindre at avfall kommer på avveie og at ressursene i avfallet ikke går tapt.

Samtidig viser studier at det er mye forsøpling i form av forbrukerrelatert avfall på norske strender. I plaststrategien som ble lagt frem av Klima- og miljødepartementet i 2016 ble produsentansvar belyst som et viktig virkemiddel. Siden den gang har EU også kommet med nye krav om utvidet produsentansvar i direktivet om plastprodukter som ble vedtatt i 2019. Dette innebærer at dagens produsentansvar må utvides, slik at produsenter av noen engangsplastprodukter også skal bidra til å finansiere opprydding av forsøpling.

Selv om en stor andel av forsøplingen kommer fra norske kilder er det også store mengder avfall som transporteres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Marin forsøpling er derfor en global miljøutfordring og fremover vil det være viktig å jobbe internasjonalt med harmonisering av overvåkingsmetoder, kunnskapsinnhenting og utvikling av virkemidler.

I tillegg gir tiltaksvurderingen anbefalinger om å prioritere følgende tiltak:

  • veiledning og tilsyn med plastforsøpling og avfallshåndtering ved akvakulturanleggene
  • innføre generelt avfallsgebyr ved anløp i havn, som inkluderer vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havn
  • oppdatere tall på utslipp av mikroplast fra fôrrør som grunnlag for å vurdere videre oppfølging
  • videreføre statlig samarbeidsforum for opprydding i marin forsøpling
  • videreføre tilskuddsordningen for opprydning av marin forsøpling, og overføre ansvaret for ordningen til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM)
  • utarbeide en nasjonal plan for opprydning av marin forsøpling og at oppdraget tillegges SOMM
  • følge opp kommunene som forsøplingsmyndighet gjennom tilsyn og veiledning
  • fremme marin forsøpling i relevante forskningsprogrammer, fortsette å bidra inn i utviklingen av overvåkningsmetoder i OSPAR og Arktisk råd og gjennomføre overvåking av marin forsøpling nasjonalt
  • utvikle en nasjonal prosedyre for registrering av marin forsøpling i den nasjonale kartløsningen ryddenorge.no
  • sørge for at miljømyndighetene får tilgang til nødvendig kunnskap om isoporforsøpling i Norge