Søknader for nesten 100 millioner

Miljødirektoratet har fått tre søknader om støtte til utslippsfrie hurtigbåter på til sammen nesten 100 millioner kroner.

Ryger Elektra er verdens raskeste helelektriske passasjerbåt. Båten ble satt i trafikk fra Stavanger i mai 2020.

Støtte via Klimasats til lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter er en del av regjeringens satsing på grønn skipsfart. Miljødirektoratet delte ut 26 millioner kroner til hurtigbåtprosjekter i 2019. Vi har delt ut 6 millioner til formålet tidligere i år.

Det er fortsatt behov for utvikling av nye løsninger for hurtigbåter som går de lengste rutene. For båter i kortere ruter og lavere fart er utviklingsløpet noe mindre krevende.

I 2020 kan fylkeskommuner og kommuner få til sammen 97 millioner i støtte for å redusere utslipp fra hurtigbåter. 20 millioner av disse er øremerket utviklingskontrakter.

– Satsingen på hurtigbåter med lav- eller nullutslippsløsninger er en viktig del av regjeringens satsing på grønn skipsfart. Det vil både gi lavere klimagassutslipp og utvikling av ny teknologi som kan styrke norsk næringsliv. Søknadene til Klimasats viser at fylkeskommunene er godt i gang med omleggingen til en grønnere framtid, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Miljødirektoratet behandler nå de tre søknadene som kom innen fristen i starten av september.

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått sammen om ulike design- og byggespesifikasjoner for framtidens hurtigbåter. Søknaden er på 75 millioner kroner.

Vi har oppfordret fylkene til å gå sammen om prosjekter, siden alle har felles mål for utvikling av hurtigbåter. Det er fint å se at fire fylker står bak én utviklingssøknad, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Samarbeidsprosjektet har som mål å gjøre næringen i stand til å levere utslippsfrie hurtigbåter i kommende anbud. Målet skal innfris gjennom utvikling og bruk av ny teknologi og sikre forhåndsgodkjenning av byggeklare løsninger for utslippsfrie hurtigbåter i samarbeid med næringen.

Rogaland fylkeskommune søker om støtte til å dekke deler av kostnadene for ombygging av hurtigbåten MS Fjordled fra å gå på fossilt drivstoff til bruk av batterier. Båten betjener sambandet Røvær-Feøy-Haugesund. De har allerede fått støtte til å bygge om den andre hurtigbåten som betjener samme samband.

Innlandet fylkeskommune søker klimasatsmidler for å utrede praktiske løsninger for hurtigbåt med nullutslippsteknologi på Mjøsa mellom Hamar og Gjøvik. Det går ikke hurtigbåt på denne strekningen i dag. Formålet er blant annet å erstatte bilbasert transport med kollektivløsning med nullutslippshurtigbåt.

Gjennom Klimasats-ordningen har flere hurtigbåtprosjekter fått støtte. I 2017 fikk Trøndelag fylkeskommune støtte til et utviklingsprosjekt som viste at nullutslipp i hurtigbåter er mulig å få til, og at batteriløsninger er mer aktuelt enn man trodde da prosjektet startet opp.

En rekke fylker har fått støtte til å jobbe fram nullutslippsløsninger både på batteri og hydrogen, løsninger i båtene og tilhørende energiløsninger på land, samt innkjøpsprosesser som gir gode og framtidsrettede driftskontrakter.

Rogaland fylkeskommune realiserer den første elektriske hurtigbåten gjennom Klimasats-prosjektet «Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift».

Miljødirektoratet har tett dialog med Enova for å sikre god samordning av de ulike støttetilbudene.