Avklarer terminalstruktur i Oslofjordområdet

Samferdselsdepartementet har fått utredet alternative løsninger for godsterminal i Oslofjordområdet.

– Framtidens godstransport skal være effektiv, sikker og miljøvennlig. Før vi legger fram ny Nasjonal transportplan skal vi avklare viktige spørsmål som utredningen tar opp, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Konseptvalgutredningen (KVU) om terminalstruktur i Oslofjordområdet er utarbeidet av Samferdselsdepartementets transportvirksomheter. Den viser at det er nok terminalkapasitet i Oslofjordområdet, når en ser vei, sjø og bane i sammenheng – men kapasitetsutfordringer for gods på jernbane.

Utredningen anbefaler en trinnvis utvikling av godsterminalen på Alnabru i Oslo. Hauerseter ved Gardermoen vil være det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal, går det fram av KVUen.

Transportnettet skal ses under ett
– Konseptvalgutredningen reiser store og viktige spørsmål om tiltak for godstransporten i Oslofjordområdet, særlig for jernbanetransport av gods. Før regjeringen beslutter framtidens terminalstruktur trenger vi en ekstern kvalitetssikring av utredningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Han understreker at tiltak knyttet til terminalstrukturen i Oslofjordområdet må vurderes helhetlig:
– Transportnettet skal samlet fungere effektivt, sikkert og med minst mulig miljø- og klimakostnad. Regjeringen vil komme tilbake til tiltak for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet i Nasjonal transportplan 2022–2033 som vi legger fram til våren, sier Hareide.