Hvordan takler transportsystemene kriser?

SINTEF, NTNU og Trøndelag fylkeskommune går sammen om å dokumentere effekten av koronakrisen på transportnæringen, for å være forberedt på lignende situasjoner i fremtiden.

Med ny, nasjonal transportplan under oppseiling, har kunnskapsmiljøer, transportnæring og politikere satt seg sammen for å løse fremtidens godsutfordringer. Illustrasjonsfoto: SINTEF


Kunnskap bidrar til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer og investeringer, og Trøndelag Fylkeskommune har i sin godsstrategi påpekt behovet for økt kunnskap og kompetanse innen godstransport. Fylkeskommunen har derfor tatt initiativ til å etablere prosjektet «Kunnskapspakke for godstransport» i samarbeid med SINTEF og NTNU.

– Målet er å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag om godstransport, som legger til rette for næringsutvikling og samtidig dekker myndighetenes, vareeieres og befolkningens behov, sier leder for SINTEFs mobilitetssatsing, Beate Kvamstad-Lervold.


Case-studie skal identifisere tiltak
I disse dager gjennomføres en case-studie, på oppdrag fra fylkeskommunen, hvor hovedmålet er å dokumentere effekten av krisen på transportnæringen – slik at man sikrer kunnskap som kan anvendes ved en lignende situasjon i fremtiden.
Det er også et mål å kunne identifisere tiltak som kan være til hjelp i den pågående situasjonen, for eksempel teknologi, data- og informasjonsdeling.
– Trøndelag fylkeskommune ønsker å følge utviklingen i transportnæringen gjennom denne krisen, og sørge for å etablere kunnskap som kan benyttes neste gang det oppstår en krise globalt, nasjonalt, regionalt eller lokalt, sier seniorrådgiver Bjørn-Arve Raanes.


Lite kunnskap i dag
Bærekraftig transport i krise- og beredskapssituasjoner er et tema som har blitt særdeles aktuelt med den pågående Covid-19-pandemien. Dette er en situasjon som Norge ikke har opplevd i fredstid, og vi har i dag lite kunnskap om hvilken konsekvens dette har for transportnæringen, som er ansett som en samfunnskritisk tjeneste.


Spørsmålene som vil stilles i case-studiet er blant annet:
* Hvordan endres handlemønsteret vårt, og hvordan påvirker det behovet for transport av varer lokalt og regionalt?
* Hvordan utvikler næringens evne til å få frem varer seg, og hvordan utvikler vareframføring seg imellom de ulike transportmidlene?
* Hvordan påvirkes import og eksport av varer, og norsk transportnæring som driver med eksport og import?