Kritisk personell i transportsektoren

Samferdselsdepartementet har sendt ut informasjon om om hvem innen transportsektoren som kan defineres som kritisk personell.

Illustrasjon: Global Line


Departementet viser til brev fra Helsedirektoratet av 12. mars 2020 om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. Det fremgår av vedtaket at det er viktig å opprettholde virksomheten i kritiske samfunnsfunksjoner, og at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler derfor må sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske sektorer, blant annet transportsektoren. I den rådende situasjonen er det svært viktig å kunne opprettholde både gods- og persontransport. Kollektivtransporttilbudet må opprettholdes slik at folk med kritiske samfunnsfunksjoner kan komme seg til og fra jobb og samtidig holde avstand til hverandre.

Samferdselsdepartementet legger derfor til grunn at personell som enten utfører godsog/eller persontransport, eller som har oppgaver eller støttefunksjoner som er avgjørende for at slik transport kan gjennomføres, skal gis et tilbud for sine barn selv om barneskoler og barnehager er stengt.

Personell som tilbudet kan gjelde for er:
* Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med tog, tunnelbane, sporvei, buss i rute og kjøretøy i oppdrag for helsevesenet, lastebil, taxi, ferjer, skip, fly og helikopter.
* Personell med oppgaver som er avgjørende for at ovennevnte transport kan gjennomføres på daglig basis.

– Operatører av kritiske tjenester, som f.eks. trafikkstyring, lostjeneste, o.l.
– Nøkkelpersonell knyttet til drift av transportterminaler og havner
– Driftsentreprenører av infrastruktur, f.eks. i form av brøyting, feilretting, o.l.
– Nøkkelpersonell på godkjente verksteder som vedlikeholder og reparer transportmidler og distributører av deler til disse. Ifølge liste Unntatt offentlighet, § 15 Deres ref Vår ref 20/593-7 Dato 16. mars 2020 Side 2
– Personell i bilbergingstjeneste
– Nøkkelpersonell med oppgaver knyttet til ledelse og logistikk i transportvirksomheter.

Listen er ikke uttømmende.
Departementet vil imidlertid minne om at terskelen for å få tilbud om barnehage / skoleplass ligger høyt av hensyn til smittevern. Antall personell som defineres som kritisk, og som dermed kan anmode om barnehage- /skoletilbud, skal begrenses så mye som mulig. Det skal legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
Følgende presiseres:
* Det er nøkkelpersonell innenfor de ovennevnte kategoriene som er omfattet * Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
* Barna skal være under 12 år og at barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Departementet ber om at virksomhetene sørger for å ha rutiner for å bekrefte overfor kommuner som tar kontakt, at aktuelle ansatte kvalifiserer for et omsorgstilbud