Hvordan forebygge coronasmitte?

Hvordan skal skip og havner forholde seg i disse coronatider? Kystverket anbefaler at man følger rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ved mistanke om smitte.

Informasjon om status for utbruddet er tilgjengelig på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet. Her finnes også råd om forebygging av smitte, informasjon om sykdommen og symptomer, råd om når man bør søke legehjelp og informasjon om tiltak på innreisepunkter til Norge


Folkehelseinstituttets informasjon om viruset

Myndighetene ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Helsedirektoratet har utarbeidet plakater og informasjonsskriv med viktig informasjon som kan printes ut, som er rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med tilreisende til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt.

Helsedirektoratets plakater med informasjon til reisende og med smittevernråd


Kystverket ber havner og havneanlegg om å gjøre plakatene tilgjengelig der reisende ankommer eller oppholder seg, og sende informasjonsarket til ansatte som jobber i kontakt med reisende. Havner som har regelmessige anløp av internasjonal trafikk eller venter slik trafikk kan også videreformidle informasjonen til rederier og fartøy.


Varsle helsemyndighetene

Både fører av skip og havnen er pliktige å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av coronavirus om bord på et fartøy. Dette i følge Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften).

Varsle Vardø Sjøtrafikksentral på 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlege i kommunen fartøyet først anløper

Varsle Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på 21 07 63 48 (smittevernvakta)

Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene.

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.


Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17). Havne- og farvannsloven gir heller ikke grunnlag for å nekte dette.