Tilskudd til grønn omstilling

Havnestyret i Oslo har også for 2020 bevilget midler til en tilskuddsordning for å fremskynde det grønne skiftet hos havnas aktører.

Kundene kan søke om støtte til små og store tiltak som bidrar til utslippsreduksjon.
– Vi håper ordningen styrker evnen og viljen til å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF. Oslo havn har mål om å bli en nullutslippshavn og skal redusere klimautslippene med 85 prosent innen 2030.

Foto: Bård Gudim/Oslo Havn

Søker må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst. Det kan være gjennom energibesparelser og tiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp. Havna mottar også gjerne søknader som viser hvordan kundene vil redusere utslipp ved omlasting av gods og passasjerer, eller bedre arealproduktivitet og effektivitet innenfor det geografiske området Oslo havn.

Kundene kan søke om opp til ca. 1,8 millioner kr over tre regnskapsår. I henhold til EØS-avtalen kan samlet offentlig støtte ikke overstige dette beløpet.

Søknadsfristeb er 1. mars 2020. Etter fristen åpner Oslo Havn KF for fortløpende søknader, dersom ikke midlene er fordelt.