Innfører miljøprising av cruisebesøk

Trondheim Havn tar i bruk en helt ny beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig atferd. Allerede har cruiseskipet «AidaAura» innkassert sine første miljøpoeng til kai.

«AidaAura» til kai i Trondheim. Foto: Trondheim Havn.

EPI-skalaen (Environmental Port Index) er initiert av Bergen Havn og utviklet av DNV GL i samarbeid med 11 cruisehavner i Norge. Som et av landets første cruisehavner, skal Trondheim Havn nå benytte beregningsmodellen til å knytte cruiseskipenes miljøpåvirkning til pris. Skipene rangeres på en skala fra 0 – 100 utfra hvilken renseteknologi og drivstoff som benyttes under oppholdet. Hvordan EPI-scoren benyttes videre er opp til hver enkelt havn.

–  I Trondheim Havn har vi utviklet fem ulike priskategorier. Jo høyere EPI-score, jo mindre betaler cruiseskipene for sine anløp til oss. De rederier som har investert i ny, miljøvennlig teknologi og benytter det under sitt besøk i Trondheim vil komme rimeligere fra sitt Trondheimsbesøk enn de rederiene som ikke gjør tilsvarende miljøgrep. Det skal lønne seg å bidra til det grønne skiftet, forteller Maria Kühnl, cruisekoordinator i Trondheim Havn.

Det gjøres individuelle beregninger ved hvert kaibesøk fordi måten skipet driftes ved kai kan variere fra gang til gang.

– Det er frivillig å sende inn data, men vi håper at alle rederiene likevel ser nytten i det. EPI er et nyttig verktøy for å få bevissthet rundt skipets miljøavtrykk i tillegg til en mulighet for rimeligere anløpsavgift. Det gir mer kunnskap, både for oss og rederiene, sier Kühnl.

Ingen rabattordning
EPI ble først innført i Norge i januar 2019 av enkelte havner, men flere havner benytter allerede en annen indeks, ESI (Environmental Ship Index), til å oppmuntre til investering i grønnere skipsteknologi. Men mens ESI beregner den potensielle utslippsreduseringen utfra skipets forutsetninger, beregner EPI den faktiske utslippsreduseringen ved for eksempel bruken av ny teknologi. I 2018 fikk alle skip med en ESI-score fra 30 og oppover rabatt på anløpsavgift i Trondheim Havn.

– EPI er ikke en rabattordning, men en forutsetning om miljøvennlig drift som skal gi utslag i pris.

– I en overgangsfase vil en høy ESI-score gi fortsatt bedre pris, selv om man ikke får en EPI-score. Når EPI-modellen er godt innarbeidetvil den erstatte dagens ESI-ordning for cruiseskipbesøk til Trondheim Havn, forklarer Kühnl.

Første skip klar
Da «AidaAura» la til Turistskipskaia på Brattøra nylik, mottok Trondheim Havn senest 24 timer etter anløpet skipets EPI-score fra DNV GL.

– For «AidaAura» er det avgjørende å få en EPI-score for å få bedre pris ved sitt besøk. Skipet er ikke ESI-registrert slik noen av de nyere skipene i flåten er. Vi har likevel stor tro på at «AidaAura» kan få en god score ved rett drift til kai, sa Kühnl før skipet kom.

Relaterte artikler