Statsbudsjettet for 2019

– Regjeringen legger til rette for trygg ferdsel langs kysten, øker bevilgningene til vedlikehold av navigasjonsinnretninger og utbedrer farledene. Vi holder frem med satsingen på godsoverføring fra vei til sjø. Vi stimulerer til utvikling av effektive og miljøvennlige havner gjennom en ny treårig prøveordning for tilskudd til havner, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.


I forslaget til statsbudsjett for 2019 blir bevilgningen til kystformål økt med 2,8 prosent. Til Kystverket blir det foreslått 2 608,6 millioner kroner.

Navigasjonsinnretninger er viktig for sjøsikkerheten, og regjeringen foreslår derfor en satsing på 40 millioner kroner for å trappe opp arbeidet med å hente inn vedlikeholdsetterslepet.

Stadig større skip skaper utfordringer når de skal inn til norske havner. Det er derfor helt nødvendig å utdype farleder for å legge til rette for innseiling med større fartøy. Det er planlagt oppstart i 2019 for farledsprosjektet Innseiling Ålesund i Møre og Romsdal og Innseiling Vannavalen i Troms. Utbedring av innseiling til Grenland i Telemark og innseiling til Bodø i Nordland blir videreført i 2019.

For å stimulere til mer godstransport langs kysten foreslår regjeringen å setje av 77,4 millioner kroner til tilskuddssordningen for godsoverføring fra vei til sjø og 10,9 millioner kroner til tilskuddsordningen for havnesamarbeid. Videre blir det foreslått 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for investeringer i effektive og miljøvennlige havner.

Stortinget har vedtatt at staten sitt eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavnene skal overføres til de nye regionene. Regjeringe foreslår 10 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektering av fiskerihavntiltak for å bidra til kontinuitet i planleggingen av nye fiskerihavnprosjekt i en overgangsperiode. Midlene er rettet mot fylkeskommuner og kommuner, og gjelder fiskerihavnprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029. Kystverket vil fullføre prosjektene Breivikbotn og Gjerdsvika fiskerihavner i 2019.

Regjeringen foreslår også å bevilge 27,3 millioner kroner til Senter for oljevern og marint miljø. Senter for oljevern og marint miljø skal på vegne av norske styresmakter blant annet bidra til den internasjonale Our Ocean-konferansen i Oslo i 2019. Videre skal senteret i samarbeid med Kystverket greie ut etablering av fasiliteter for testing av oljevernteknologi.

Relaterte artikler