Cxense Display

Bygger ny kai i Halden havn


Havnevesenet i Halden kommune søker nå entreprenør for bygging av ny kai på Mølen i Halden.

Havnevesenet i Halden skal bygge ny kai på Mølen. Arkivfoto.

I følge anbudsdokumentene skal det bygges ny kai på Mølen som erstatning for eksisterende kaifront over en strekning på cirka 75 meter. Kaiareal er ventelig omlag 750 kvadratmeter.

Halden kommune planlegger å utføre anleggsarbeidene fra landsiden og prosjektet gjennomføres etter en delentreprise-modell hvor del 1 omfatter pelearbeider og del 2 omfatter betongarbeider, kaiutstyr og grave/fyllingsarbeider. Del 1 og 2 skal inngås som to separate NS 8405-kontrakter.

Området ligger i dag på ca. kote + 1,25 og ny kaiplate planlegges lagt med overkant på kote + 2,10. Dragere og dekke fundamenters på friksjonspeler av betong og støpes direkte på oppfylt terreng.

Grunnen i området består av fyllmasser over flisfylling blandet med sand, derunder lagdelt siltig leire og silt med sandlag på enkelte nivåer ned til 50 meter.

Konkurransen er åpen til 21. september.

Relaterte artikler