Åpnet ‘Innseiling Tromsø’

Statssekretær Brage Baklien forestod den høytidelige snorklippingen. (Foto: Kystverket)

Midt i Kvalsundet, bakpå hekken til slepebåten “Far Sabre”, ble snoren klippet og den nye innseilingen til Tromsø offisielt åpnet.

– Dette er tiltak som er helt i tråd med visjonen om å gjøre kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste. Også helt i tråd med føringene i Nasjonal transportplan, sa statssekretær Brage Baklien etter den høytidelige snorklippingen onsdag 23.mai.

Utdyping og nye installasjoner

Det skriver Kystverket i en nyhetsmelding på egen hjemmeside: Han la vekt på at regjeringen i Jeløya-plattformen slår fast at farledene inn til de store byene og de viktigste havnene skal forbedres og utdypes.

– Sjøtransport er transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Dette handler blant om at sjøtransport gir færre ulykker og lavere klimagassutslipp, legger Baklien til.

Utbedringene i Kvalsundet omfatter utdyping og oppføring av nye navigasjonsinstallasjoner for farleden som går Kvaløya og Ringvassøy i Troms.

Redusert seilingsdistanse

– Et viktig prosjekt for Tromsø-området som har en positiv samfunnsnytte. Hovedbidraget til dette er en redusert seilingsdistanse på opptil 160 kilometer. Prosjektet er et viktig ledd i Kystverkets visjon om å gjøre kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste, sier regiondirektør Jan Morten Hansen, Kystverkets regiondirektør for Troms og Finnmark.

Innseilingen til Tromsø havn er i dag begrenset av seilingshøydene under Tromsøysundbrua og Sandnessundbrua. Nå er begrensningene knyttet til dybden i Kvalsundet redusert. Helt i tråd med Tromsø havn sine ambisiøse utbyggingsprosjekter de siste årene. Noe som har økt trafikken av store fartøy betraktelig. Det er også ventet stor økning i årene fremover, spesielt cruiseskip gjennom hele året og offshorefartøy.

I den lyse årstida kunne seilasen tidligere foretas gjennom Kvalsundet for enkelte fartøy med store begrensinger, men ikke i den mørke årstida på grunn av manglende merking med lys. Nå er disse begrensingene endret, og dermed er også regulariteten, sikkerheten og framkommeligheten forbedret.

Færre kursendringer

Kvalsundet er utdypet til en farledsbredde på 150 meter, en farledsdybde på 11 meter i sørlige del og 12 meter i nordre del, hvor det er større bølgepåkjenning. Dette har medført sprengning og mudring av i alt fire grunner som samlet har utgjort ca. 21 000 pfm3 (prosjekterte faste masser).

Tiltaket gir færre kursendringer og forventes å gi en enklere seilas gjennom Kvalsundet, med redusert fare for grunnstøtinger og oppfyller med dette Kystverkets tre hovedmål:

  • Bidra til effektiv sjøtransport.
  • Sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder.
  • Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.
  • Store utfordringer

– Kvalsundet er preget av kraftig tidevannsstrøm med korte strømstille perioder. Strømmen er i Den Norske Los beskrevet til å kunne komme opp i 6 knop. Dette har medført store utfordringer for entreprenørene som har vært involvert i prosjektet. Både hovedentreprenører og underentreprenører har taklet strømutfordringene på en god måte, opplyser prosjektleder i prosjektets planleggingsfase Arnt Edmund Ofstad i Kystverket.

Innsig av hval

Foranledningen til prosjektet var innspill fra losene i Tromsø om forbedring av farleden. Innspillet ble bearbeidet og sikret mot andre interessenter og aktører, og kom med i NTP 2014 – 2021.

Kostnad: 62 millioner

Totalt 62 millioner har utbedringen av Kvalsundet kostet. Arbeidet ble igangsatt våren 2016, men ble allerede høsten 2016 stoppet midlertidig for å unngå mulige konsekvenser for miljøet. Blant annet innsig av hval kunne bli påvirket av sprengningsarbeidene. I etterkant har Kystverket utført flere utredninger for å etablere mer kunnskap om både støy og sprengning og hva dette har å si for naturmiljøet.

De siste entreprisene i Kvalsundet ble fullført 23. februar 2018. De siste navigasjonsinstallasjonene ble fullført av Kystverket Rederi i mars 2018.

(Kilde: Kystverket)

 

Smånytt

Åpner en kystens milepel – 29. mai åpner fiskeriminister Per Sandberg Kråkøya kysthavn, som blir et viktig ledd for økt sjømateksport av fersk og frossen fisk på kjøl fra Midt-Norge til Kontinentet. For vel et år siden lyste Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) ut anbudskonkurransen om bygging av en 80 meter dypvannskai med 12 meters dybde og ro-ro-rampe beregnet for sjøfrakt av fersk sjømat fra Ytre Namdal til Europa, melder mtlogistikk.no.

 

Relaterte artikler