Cxense Display

Norske Havner om ny havne- og farvannslov

Arnt-Einar Litsheim (Foto: Trondheim havn/Wikipedia Commons)

Om farvannsforvaltningen skal overlates til Kystverket, nye havnekapitalregler og skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse, er de tre endringene i forslag til ny havne- og farvannslov Norske Havner umiddelbart kommenterer.

Havnelovutvalgets forslag til ny havne- og farvannslov, som ble overlevert Samferdselsdepartementet 1. mars, inneholder flere større endringer fra dagens lov. Norske Havner ser nærmere på de tre viktigste endringsforslagene etter foreningens mening:

Farvannsforvaltningen til Kystverket?

Havnelovutvalget foreslår at Kystverket skal overta ansvaret for farvannsforvaltningen.–Dette er neppe en samfunnsøkonomisk lønnsom ansvarsfordeling, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner: – I praksis er det havnene med sin lokale tilstedeværelse som har bidratt og bidrar til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøområde. Norske Havner er tvilende til om Kystverket er klar til å overta oppgaven med å være til stede «på hvert nes» langs vår lange kyststripe. Videre er vi bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for sjøsikkerhet og beredskap.

Havnekapital

Utvalget foreslår nye havnekapitalregler som åpner opp for at eierkommunene kan ta utbytte. Det forutsettes samtidig at det settes av tilstrekkelig midler i havnen til nødvendige investeringer for å nå formålet om å legge til rette for sjøtransport. -På papiret virker dette fornuftig, sier Litsheim; – Spørsmålet er hvordan dette vil fungere i praksis. Her blir det viktig å få frem konsekvensene av en eventuell endring, slik at man sikrer at havnene har det de trenger til nødvendige investeringer, og til å sikre tilgang til areal til nødvendig havneutvikling.

Skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse

Utvalget foreslår å fjerne anløpsavgiften, og å innføre et organisatorisk skille mellom havnenes rolle som offentlig myndighetsutøver og markedsaktør: – Når utvalget videre foreslår at staten overtar farvannsforvaltningen og at anløpsavgiften avvikles vil havnens ansvar for offentlig myndighetsutøvelse bli kraftig innskrenket. Dette er en tilpasning til EU-retten, men konsekvensene må utredes og synliggjøres når foreningen forbereder høringsinnspill.

Videre arbeid

Havnelovutvalgets forslag går straks på høring. Norske Havner vil gå grundig gjennom forslaget i alle organer. Den første større diskusjonen rundt dette blir på Fagseminaret 2018, først den 18. april, hvor utvalgsleder Kristin Bjella vil presentere forslaget, og så på dag 2, hvor man vil vie en parallellsesjon til å gå grundigere inn i tematikken.

Se her for mer info om fagseminaret.

(Pressemelding)

Relaterte artikler