Dårlig styring hovedforklaringen

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen lover bot og bedring. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon)

Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene, fastslår Riksrevisjonen.

Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.

Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei over til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram tirsdag.

Negativ utvikling

Utviklingen for godstrafikk har de siste årene vært negativ, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Utviklingen har gått fra uendret til negativ. Godstrafikken er ikke blitt prioritert. Godstrafikken mellom Oslo og Trondheim og Oslo og Bergen har stanset opp, sier Foss.

Veitransport har økt

Foss peker på at det er svært stor avstand mellom Stortingets målsetting om å få godstrafikken bort fra vei og over til sjø og bane – og realitetene.

– Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker. Statsråden har ikke vært fantasifull for å innfri dette målet, fastslo Foss på pressekonferansen tirsdag.

Motsatt retning

Helt siden 1990-tallet har det vært et mål å styre mest mulig langtransport av gods over til sjø og jernbane. Riksrevisjonens undersøkelse for perioden 2010–2015 viser altså at utviklingen har gått i motsatt retning: Veitransport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal har økt like mye som – eller mer enn- transport på sjø og jernbane.

– Samferdselsdepartementet har ikke innhentet god nok informasjon til å kunne styre utviklingen godt nok. Verken Bane Nor, Kystverket eller departementet har satt konkrete resultatmål eller hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk for overføring av godstransport til sjø og bane, har hatt effekt, konstaterer Foss.

Lover sterkere styring

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen svarer til Riksrevisjonen at han lover sterkere styring og oppfølging.

(Kilder: NTB og DN)

Relaterte artikler