Har gjennomført 1427 inspeksjoner

Kystvaktskip ved kai på Sortland 2016. (Arkivfoto: Wikipedia Commons)

Pr. medio desember har Kystvakten i 2017 gjennomført 1427 inspeksjoner. Av disse er det gitt 288 advarsler og i 55 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse eller oppbringelse til norsk havn for bevissikring.

I tillegg har Kystvakten totalt gjennomført 3159 oppdrag for andre eksterne etater. Kystvaktsentralen har inntil medio desember mottatt ca. 65.000 henvendelser. Kystvakten vært satt inn i 156 søk- og redningsaksjoner og foretatt 66 slep.

Kystvakten har i 2017 vært til stede i havområdene og langs kysten med det vi har av ressurser og kompetanse. Produksjonsmålene mht. patruljedøgn er ikke fullt ut oppnådd. Det skyldes noen forlengede verkstedsopphold for ett av de havgående fartøyene. Videre er personell med tung KV kompetanse avgitt til Operasjon Triton i Middelhavet, noe som har gitt en viss personell og kompetanse mangel i hjemlige områder.

Kystvakten er statens viktigste myndighetsutøver på havet og bidrar kontinuerlig til sikkerhetspolitisk stabilitet, forsvarlig ressursforvaltning og beredskap i ansvarsområdene våre.

Tilstedeværelse og kontroll

Håndhevelse av fiskeriregelverket er en hovedoppgave for Kystvakten. Inkludert i dette er å bidra til å kartlegge hva som tas opp av havet, noe som er sentralt i norsk fiskeriforvaltning.

I 2017 har Kystvakten gjennomført 1427 inspeksjoner. Av disse ble det i 288 tilfeller gitt advarsler og i 55 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har vært av så alvorlig art at fartøyene er blitt anmeldt eller oppbrakt til norsk havn for bevissikring.

Kystvaktsentralen har mottatt ca. 65.000 henvendelser pr midten av desember.

En nasjonal strategisk risikovurdering ligger til grunn for prioriteringene. I tillegg gjøres grundige forberedelser i forkant av inspeksjoner slik at kontrollvirksomheten blir så effektiv som mulig. Av problemstillinger som er fulgt særlig opp i 2017, nevnes spesielt utkast/dumping. Fisk som drepes ned uten å bli registrert i forhold til kvoter, skaper en ubalanse i ressursforvaltningen.

Stor bredde i oppdragsporteføljen

Kystvakten har også i 2017 forhindret mange potensielle ulykker og havarier. I forbindelse med havari av både fritidsbåter og større fartøy har Kystvakten vært satt inn i 156 søk- og redningsaksjoner og foretatt 66 slep.

Totalt har Kystvakten gjennomført noe over 3159 oppdrag for eksterne etater. Statistikken reflekterer bistand til politi, toll og andre etater med ansvar i det maritime domenet. Kystvakten har også ansvaret for etterforsyning og mannskapsskifter ved utestasjonene på Bjørnøya og Hopen. Også utestasjonen på Jan Mayen får en del av sine forsyninger ved hjelp fra Kystvakten.

Forskning knyttet til arktiske områder og klimaendringer står i fokus nasjonalt og internasjonalt, og Kystvakten har støttet dette etter anbefalinger fra Norges Forskningsråd.

Kystvaktflåten og ny organisasjon

Kystvaktflåten har i 2017 bestått av 8 havgående fartøy og 6 fartøy for operasjoner i kystnære farvann. Planlagt reduksjon i strukturen gjør at fra 1. januar 2018 vil Kystvakten kun disponere 5 fartøyer for operasjoner i kystnære farvann.

Med unntak av de tre fartøyene i Nordkapp klassen, er det en moderne flåte med tilpassede kapasiteter til kystvaktoppgavene.

Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for de tre fartøyene i Nordkapp klassen. Byggestart for disse fartøyene er nært forestående, og vil bli gjort av norske skipsverft. Det forventes at nye fartøy på plass fra ca 2021/2022.

De nye NH90 helikoptrene er fortsatt under innfasing. Det erfares stadig forsinkelser, og det har heller ikke i 2017 vært mulig å etablere en operativ helikopterkapasitet på Kystvaktens fartøy. Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, både med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av Norske marine ressurser og Kystvaktens bidrag i den statlige beredskapen i Kystvaktens ansvarsområde. Dette er en sterk bekymring.

Spesielle forhold 

I Frontex operasjonen Triton i Middelhavet, bistår Forsvaret politiet. 10 personer fra Kystvakten er til enhver tid involvert i tillegg til forsvarets sanitetspersonell. I juni ble Siem Pilot erstattet av Olympic Commander, som vil fortsette med oppgaven i Frontex. Så langt er ca. 35 500 mennesker fraktet trygt i land fra fartøyene Siem Pilot og Olympic Commander.

Kystvakten deltok også i 2017 i ledermøte i Arktisk Kystvakt forum i Boston -USA. På dette møtet ble det bestemt at det skulle avholdes en søk og redningsøvelse i regi av Forumet. Øvelsen Arctic Guardian ble avholdt på Island i perioden 5 – 9. september, og var meget vellykket. Det var deltakende enheter fra fem av Forumets medlemsland, og utgjorde totalt fem overflatefartøyer, samt fire fly og helikopter. Forumet består initialt av 8 medlemsland, de samme som de faste medlemmene av Arktisk Råd.

(Pressemelding fra Kystvakten for året 2017)

Relaterte artikler