Dokumentavgift hindrer havnefusjoner

Arnt-Einar Litsheim tok opp saken under høringen med Stortingets finanskomité om Statbudsjettet 2018.

Staten gir og staten tar ved planlagte havnefusjoner. Reglene om dokumentavgift er den store hemskoen, slik det skjedde på Helgeland nylig.

Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner, tok opp den sentrale utfordringen for havnesamarbeid som dokumentavgiften representerer under høringen med Stortingets finanskomité om Statbudsjettet 2018:

Fusjon på Helgeland strandet

Det er fra Regjering og Storting vært et uttalt mål om økt havnesamarbeid (bedre tjenester) og fusjoner der hvor dette vil være naturlig. Denne målsetningen er fulgt opp i statsbudsjettene siden 2015 og også foreslått videreført for 2018 (Kap. 1360, post 71).

Norske Havner har et ferskt eksempel på at en ønsket fusjon har strandet som følge av reglene om dokumentavgift. Havnene Alstahaug og Mosjøen har etablert Helgeland havn. Tanken var å overføre alle verdier inklusive eiendommene til det «nye selskapet» og legge ned de opprinnelige. Dette lar seg dessverre ikke gjøre. Årsak er reglene om dokumentavgift og at unntaksbestemmelsen jf § 2 første ledd bokstav k gjelder bare selskapsform. Havnene mottok i overkant av 1 mill. i støtte fra Kystverket. Ved en fusjon ble dokumentavgiften beregnet til 9 850 000. Vi gjør finanskomiteen oppmerksom på at vi i realiteten beskriver en endring av organisasjonsform (fra KF til IKS/AS). Det nye selskapet vil ikke «tjene» penger på at nåværende KF`s eiendommer inngår i det nye selskapet.

Ønsket politikk

Sammenslåing av havner til selskaper (AS) er en ønsket politikk fra Regjeringen. Regjeringen har som nevnt tildelt midler til del-finansiering av utgifter havnene har i en slik sammenslåingsprosess.

All den tid det er en ønsket utvikling at havnene skal slå seg sammen for å bli mer konkurransedyktige, legge til rette for økt gods på kjøl og økt verdiskapning (næringsutvikling) virker det urimelig at ikke havnesammenslåinger skulle kunne falle inn under de nye reglene om unntak for dokumentavgift.

Svekker konkurransekraften

Dersom ikke havnene får unntak for dokumentavgift vil det svekke havnenes konkurransekraft, ved at vederlagene brukerne av havna (rederi, operatør, vareeiere) blir høyere.

Det nasjonale ønske om knutepunkthavner (intermodale knutepunkter) svekkes som en følge av reglene om dokumentavgift.

Konklusjon og forslag

Norske Havner ser for seg følgende løsning:

  • Primært: Lov om dokumentavgift gis et tillegg som gir fritak for havner som fusjonerer.
  • Sekundært: Ordningen med tilskudd til havnesamarbeid/sammenslåinger økes i tråd med de faktiske kostnadene til dokumentavgift(full refusjon).

Relaterte artikler