Mer gods fra vei til sjø og bane

”Tilskuddsordningen vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft samtidig som man når miljø, trafikksikkerhets- og framkommelighetsmål.” (Illustrasjonsfoto: Hammerfest havn)

– Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Regjeringen fortsetter satsingen på tiltak som bidrar til overføring i 2018, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

– I budsjettet for 2018 foreslår vi en bevilgning på 75,2 millioner kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Dette er en relativt nyopprettet ordning som viser stort positivt potensial, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Nasjonal transportplan 2018-29 ble det for første gang fremlagt en egen godspakke for jernbanen. Satsingen viser igjen i budsjettet for 2018, hvor flere tiltak har positive effekter for godstransporten på jernbanen. Midlene til vedlikehold og fornying av dagens jernbanenett legger til rette for en sikker og driftsstabil godstrafikk. Pågående og planlagte utbygginger på blant annet InterCity-strekningene på Østlandet og mellom Bergen og Stanghelle på Vossebanen vil også bidra til økt kapasitet for den skinnegående varetransporten.

Vei til sjø

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø ble innført i 2017, og tidligere i år fikk seks prosjekter tilsagn om totalt 93 millioner kroner i tilskudd. De seks prosjektene er beregnet å kunne flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø gjennom etablering av nye sjøtransporttilbud i løpet av støtteperioden på tre år.

Tilskuddsordningen vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft samtidig som man når miljø, trafikksikkerhets- og framkommelighetsmål.

– Vi beregner at insentivordningen vil medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på 140.000 tonn i 2020, sier Solvik-Olsen.

Om tilskuddsordningen for godsoverføring

Etableringen av nye sjøtransporttilbud kan noen ganger forhindres av høye oppstartskostnader og lave godsvolumer i tidlig fase. Tilskudd fra denne ordningen skal bidra til at etableringen av samfunnsmessig lønnsomme sjøtransporttilbud ikke hindres av svak bedriftsøkonomisk lønnsomhet i oppstartsfasen.

Formålet med tilskuddsordningen er å overføre gods fra norske veier til sjø. Ordningen skal stimulere til etablering av nye sjøtransporttilbud, eller i særlige tilfeller oppgradering av eksisterende tilbud, mellom havner i EØS-området. Støtte kan tildeles redere som er etablert i EØS-området.

Det kreves at prosjektene som får støtte har en nytteverdi for samfunnet, at de er avhengig av støtte for å opprettes og at de er levedyktige etter støtteperiodens utløp.

Samferdselsdepartementet bevilger midlene, mens Kystverket administrerer og forvalter tilskuddsordningen.

(Pressemelding)

Relaterte artikler