Cxense Display

Innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området

Kongsgård-Vige (Illustrasjon: Vest-Agder fylkeskommune)

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø går inn for flere innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området i Kristiansand.

Det skriver Vest-Agder fylkeskommune på sin hjemmeside: Fylkestinget skal 24. oktober fastsette hva som blir fylkeskommunens endelige uttalelse til Kristiansand kommunes forslag til kommunedelplan for et fremtidig havneområde ved Kongsgård- og Vige-området. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde saken på sakslisten gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget skal reise flere innsigelser knyttet til jernbanetilknytning, friluftsinteresser, barn og unges interesser, ivaretakelse av landskapet og det kulturhistoriske landskapet i området. Samtidig betegnet hovedutvalget Kristiansand havn som viktig for både kommunens og regionens næringsliv og utvalget ser positivt på at havnen utvikles som en nasjonal knutepunkthavn.

Flytting av containerhavna

Kristiansand kommunes planforslag for Kongsgard-Vige legger til rette for en videreutvikling av Kongsgård-Vige havneområde i forhold til gjeldende reguleringsplan. Planen legger til rette for flytting av containerhavna fra Vestre Havn. Ferje- og cruisetrafikk vil fortsatt være i Vestre havn, og inngår ikke i planarbeidet.

Hovedutvalget peker på at fylkeskommunen gjennom en rekke vedtak har pekt på at havnen skal ha en jernbanetilknytning. Det blir bli understreket at det på plankartet må det legges inn areal til en slik jernbanetilknytning. Hovedutvalget går inn for at det reises innsigelse til planen inntil dette er gjort. Høyre fremmet et forslag om at fylkeskommunen skal be Kristiansand kommune ta initiativ til et prosjekt for å realisere/sikre statlig finansiering av et fremtidig havnespor til Kongsgård/Vige så fort endelig vedtak av kommunedelplanen foreligger. Dette ble vedtatt mot stemmene fra representantene fra MDG, SP og KrF.

’Tidsrammen på to år må faglig sikres’

Videre uttrykker hovedutvalget at for å sikre friluftsinteressene, barn og unges interesser, ivaretakelse av landskapet og det kulturhistoriske landskapet inntil videre, kan nedsprengning av deler av Ringåsen og Ringknuten først skje to år før containerhavna faktisk skal flyttes. Hovedutvalget går inn for at et reises innsigelse til planen inntil dette er sikret i planbestemmelsene. Frp fikk flertallet i utvalget med på et tilleggsforslag hvor det uttrykkes at tidsrammen på to år må faglig sikres og hovedutvalget ber om en faglig redegjørelse innen saken skal behandles i fylkesutvalget 10. oktober.  Representantene fra MDG, SP og KrF stemte imot tilleggsforslaget.

Planen sikrer ikke tilfredsstillende erstatningsarealer for barn og unges leke- og oppholdsarealer. Det anbefales derfor at fylkestinget skal reise innsigelse til dette forholdet. Kommunedelplanen må vise konkrete erstatningsarealer.

Forslag til kommunedelplan for havneområde nord Kongsgård-Vige vil bidra til å styrke havneutviklingen på Agder. Planforslaget er langsiktig, noe som innebærer en rekke usikkerheter om gjennomføring. Kristiansand kommune anbefales å lage en handlingsplan for gjennomføring av planen. Kommunen bør vurdere nærmere om utviklingen de første 20-30 årene gjøres juridisk bindende, mens resten av planen gjøres retningsgivende.

(Kilde: Vest-Agder fylkeskommunes hjemmeside)

Relaterte artikler