Regulering av vannscooterbruk i havnene

Siden 1997 har det blant kommunene rundt Oslofjorden vært enighet om at man ønsker strenge regler rundt bruk av vannscooter i skjærgården. (Illustrasjonsfoto: Oslofjorden friluftsråd)

Bølgene går i dobbelt forstand høye etter at Vannscooterforskriften på forsommeren ble opphevet, slik at vannscootere nå kan brukes på lik linje med båter i de fleste områder – også i havnebasseng. Det siste er ikke særlig populært i trafikkhavner.

Vi sakser noen avistitler og -oppslag i sommer:

  • To drept av vannscooter i Københavns havnebasseng
  • To personer kjørte vannscooter i indre havnebasseng i Harstad lørdag kveld. Politiet fikk melding om kjøringen like etter klokka 20.00 lørdag kveld. Personene som kjørte vannscooterne, ble pålagt å avslutte kjøringen. Politiet har opprettet sak på forholdet.
  • Villmannkjøringen mellom en småbåt og en vannscooter endte nesten katastrofalt i Os i helgen. Politiet venter flere ulykker med personskader etter at vannscooterforskriften ble opphevet.
  • Bystyret vedtok onsdag kveld å opprettholde dagens forbud mot vannscooterkjøring i kommunens farvann. (…) Siden 1997 har det blant kommunene rundt Oslofjorden vært enighet om at man ønsker strenge regler rundt bruk av vannscooter i skjærgården.
  • Til tross for at Stortinget har vedtatt at det er greit med vannscooter, er det mange som ikke vet at det kan være lokale regler som gjelder.
  • Nå er det opp til hver enkelt kommune å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Og det siste er kjernepunktet. Havnedirektøren i Harstad uttalte til media at de stod maktesløse så lenge det ikke eksisterte en kommunal forskrift som forbød denne kjøringen.

Kan og bør reguleres

Kystverket informerer på sin hjemmeside om ”Kommuners adgang til å regulere bruk av vannscootere ved bruk av lokale forskrifter i medhold av havne- og farvannsloven”:

I mai 2017 opphevet Klima- og miljødepartementet forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende (vannscooterforskriften). Mange kommuner har henvendt seg til Kystverket med spørsmål om muligheten de har til å regulere bruken av vannscooter.

Vannscooterforskriften var gitt med hjemmel i småbåtloven og innebar blant annet et landsdekkende forbud mot bruk av vannscooter innenfor et heldekkende belte i sjøen på 400 meter fra land. Fra dette forbudet var det gjort unntak for saktegående transportkjøring gjennom forbudsbeltet.

Som følge av opphevelsen av vannscooterforskriften er vannscootere i utgangspunktet nå likestilt med andre fritidsfartøy i den nasjonale lovgivningen, men i medhold av havne- og farvannsloven kan kommuner fortsatt fastsette særskilte bestemmelser om vannscooterbruk mm. gjennom lokale forskrifter.

På bakgrunn av mediedekning og henvendelser har Kystverket erfart at det forekommer usikkerhet rundt kommuners adgang til å regulere bruken av vannscooter. Kystverket vil her gi nærmere informasjon om kommunenes adgang til å fastsette bestemmelser om bruk av vannscooter ved hjelp av lokale forskrifter i medhold av havne- og farvannsloven. Vi gjør samtidig oppmerksom på at lokal regulering av ferdsel til sjøs mm. også kan skje gjennom andre regelverk, f.eks. i verneplan- og arealplanbestemmelser. For nærmere informasjon om øvrige regelverk viser vi til den generelle veilederen som er publisert på Samferdselsdepartementets hjemmesider.

Lokale fartsforskrifter

I medhold av havne- og farvannsloven § 13 og den tilhørende sentrale fartsforskriften kan kommuner fastsette lokale fartsforskrifter om fartsbegrensninger innenfor kommunens eget sjøområde, samt i kommunens innsjøer og elver. Her er det viktig å merke seg at en lokal fartsforskrift vil gjelde likt for alle fartøytyper, med unntak av visse fartøyer under utrykning. Begrepet fartøy er definert i havne- og farvannsloven § 6. Kommuner kan altså ikke vedta at lokale fartsbegrensninger kun skal gjelde for vannscootere, men på den annen side vil en lokal fartsbegrensning også omfatte vannscootere.

Kommuner kan gjennom lokale fartsforskrifter også fastsette fartsbegrensninger i hoved- og bileder, men enhver lokal fartsforskrift skal tilsendes Kystverkets hovedkontor for vurdering og godkjenning, før forskriften kan tre i kraft.

Mer informasjon om kommuners adgang til å fastsette fartsbegrensninger gjennom lokal fartsforskrift finnes i Kystverkets publikasjon Veiledning om utarbeidelse av lokale fartsforskrifter og på www.kystverket.no.

Lokale ordensforskrifter

I medhold av havne- og farvannsloven § 14 første ledd og § 42 første ledd kan kommuner videre fastsette lokale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner i kommunens sjøområder, samt i innsjøer og elver som er farbare med fartøy fra sjøen. Kommunene må i så fall benytte en bestemt forskriftsmal som er inntatt i en egen malforskrift. Enkelte av bestemmelsene i denne malen er obligatoriske (§§ 1-5 og §§ 11-13), mens malens § 6-10 er valgfrie for kommunene.

Kommuner som tar i bruk forskriftsmalens § 10 skal sende forskriften til Kystverkets hovedkontor for vurdering og godkjenning, mens forskrifter som ikke omfatter bestemmelser i § 10 kan fastsettes av kommunen selv, uten Kystverkets etterfølgende godkjenning.

Samtidig med opphevelsen av vannscooterskriften fikk ordensforskriftsmalen en ny bestemmelse om regulering av bruk av fritidsfartøy i § 9A. Kommuner kunne også før denne endringen fastsette lokale bruks- eller ordensbestemmelser, f.eks. med forbud mot bestemte typer aktivitet eller prioritering av ulike brukergrupper. Nye § 9A innebærer i så måte kun en ytterligere klargjøring av at bruk av vannscooter og andre fritidsfartøy på nærmere vilkår kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter. Den mest praktiske konsekvensen av den nye paragrafen vil derfor være at kommuner nå kan fastsette bestemmelser om bruk av vannscooter mm., uten Kystverkets etterfølgende godkjenning, ettersom Kystverket kun skal godkjenne ordensforskrifter dersom også malens § 10 er tatt i bruk. Kystverket skal uansett være høringsinstans ved ethvert forslag om utferdigelse, endring eller oppheving av lokale ordensforskrifter.

Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannscooterbruk gjennom lokale ordensforskrifter. For det første fastslår forskriftsmalens § 9A at slik regulering kun skal skje for å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv. Videre stiller havne- og farvannsloven §§ 14 og 42 som ytterligere vilkår at ett eller flere av de nevnte hensyn gjør denne reguleringen påkrevd. I dette ligger at kommunene må foreta en konkret fagvurdering, hvor hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv gjerne må veies opp mot hensynet til dem som reguleringen retter seg mot eller særlig berører.

Lokale ordensforskrifter gjelder i utgangspunktet kun i kommunenes egne sjøområder, med tilhørende offentlige og private havner, mens regulering av bruk og orden i hoved- og bileder eventuelt må fastsettes av staten ved Samferdselsdepartementet. For hoved- og bileder kan en kommune alternativt vurdere å ta i bruk en generell fartsbegrensning gjennom lokal fartsforskrift. Der hoved- eller biled går helt inn til kaikanten kan kommuner likevel vedta ordensbestemmelser for den del av leden som ligger innenfor en fastsatt havneavgrensning. Farledsforskriften inneholder en oversikt over hvilke kommuner og havner som har slike havneavgrensninger.

Publisering av lokale forskrifter fastsatt med hjemmel i havne- og farvannsloven

På Kystverkets hjemmesider finnes en alfabetisk oversikt over alle lokale fartsforskrifter, se http://www.kystverket.no/Regelverk/Havne–og-farvannsloven/Fartsbegrensninger-til-sjos/Alle-lokale-fartsforskrifter/

Kystverket har ikke publisert noen tilsvarende oversikt over lokale ordensforskrifter, ettersom kun enkelte ordensforskrifter skal oversendes Kystverket for godkjenning, jf. gjennomgangen over.

Stiftelsen Lovdata har publisert en samlet oversikt over lokale forskrifter på lovdata.no, som også omfatter alle gjeldende farts- og ordensforskrifter, se  https://lovdata.no/register/lokaleForskrifter.

Den enkelte kommune vil normalt også vise til egne forskrifter på kommunens hjemmesider.

Ta gjerne kontakt med Kystverkets hovedkontor v/ seniorrådgiver Bjarte Buanes eller Kystverkets lokale regionkontor for ytterligere informasjon om havne- og farvannslovens regler om fart, orden i og bruk av farvann, elver og innsjøer.

 

Relaterte artikler