Åpner for havneinvesteringer

Illustrasjonsfoto

Forenkling i EUs statsstøtteregelverk åpner for havneinvesteringer, melder Norsk havneforening på sin hjemmeside.

17. mai vedtok EU-kommisjonen å forenkle statsttøtteregelverket, og inkludere havneinvesteringer i det alminnelige gruppeunntaksforordningen. Dette betyr at det blir enklere for medlemsstatene (og Norge) å investere i havneinfrastruktur.

EUs statsstøtteregelverk regulerer medlemsstatenes muligheter til å gi statsstøtte til infrastruktur og andre prosjekter i landet. Dersom en stat ønsker å gi støtte til en bestem sektor må de vanligvis notifisere EU-kommisjonen. I Norge er dette regulert gjennom EØS-avtalen, og det er ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan, som skal notifiseres og som skal godkjenne eventuell statsstøtte.

Det alminnelige gruppeunntaket inneholder en liste over visse tiltak som er forhåndsgodkjent av ESA under gitte forhold, og som derfor anses som støtte som er forenelig med statsstøtteregelverket. Støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket kan dermed tildeles uten notifikasjon på forhånd.

17. mai vedtok EU-kommisjonen å inkludere havneinvesteringer i det alminnelige gruppeunntaket.

Kriterier for å bli unntatt krav til ESA-notifisering:  

  • Støtten kan ikke overskride visse terskelverdier. Størrelsen på terkselverdien avhenger av om det er en innlandshavn eller en maritim havn, og om havnen tilhører TEN-Ts kjernenettverk eller ikke. Terkselverdiene er mellom 40 millioner EUR og 150 millioner EUR.
  • Støtten skal ikke overskride det som er nødvendig for å generere private investeringer.
  • Prosentandelen av investeringsstøtten avgjøres av størrelse og type investering, og lokaliseringen av havnen
  • Kun investeringskostnader kan få støtte, med unntak av mudringsprosjekter, hvor både investerings- og drifstkostnader omfattes av gruppeunntaket.
  • Konsesjoner til tredjeparter, som for å oppgradere, drifte eller leie ut havneinfrastruktur, må tildeles i henhold til gjeldende konkurranseregelverk (åpenhet, transparens og i henhold til konkurranselovgivning).

For mindre prosjekter i mindre havner er regelverket mer fleksibelt. Statstøtte som ikke omfattes av gruppeunntaket kan likevel være lovlig. Statsstøtte tiltak som ikke er omfattet av gruppeunntaket kan likevel være lovlig statsstøtte i henhold til EØS-avtalen, men disse tiltakene må notifiseres til ESA og lovligheten til tiltakene vil bli vurdert enkeltvis.

(Kilde: havn.no)

 

Relaterte artikler