Kritikk i granskingsrapport

Avtroppet havnedirektør Anne Sigrid Hamran får både ros og ris. (Arkivfoto: Odd Henrik Vanebo)

Avtroppet havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo havn får kritikk i granskingsrapport, melder Dagbladet.

Oslo kommune betalte i 2015 KPMG 470 000 kroner for å granske arbeidsmiljøet i Oslo Havn og havnedirektørens lederstil, ifølge Dagbladet.

KPMG-rapporten har vært unntatt offentlighet, og ikke en gang de ansatte i Oslo Havn har fått lese den. Men Dagbladet har fått innsyn og gjengir avsnittet «juridiske vurderinger», hvor KPMG blant annet skriver dette:

’Utilbørlig’

«Vi har ikke funnet det overveiende sannsynlig at kildene eller noen andre har blitt utsatt for trakassering fra havnedirektøren. Når det kommer til varslets forhold rundt havnedirektørens lederstil, herunder utfrysing og fryktbasert lederstil, så anses dette som så klanderverdig at det etter vår vurdering må kunne karakteriseres som utilbørlig.»

KPMG skriver at «Arbeidsmiljøloven har regler som skal trygge og sikre den enkelte arbeidstaker både mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette kommer særlig til uttrykk i arbeidsmiljøloven §§ 4-1 og 4-3. Vår vurdering er foretatt mot disse bestemmelsene».

’Et tøft miljø’

KPMG skriver også: «Videre synes det å være generelt et tøft miljø ved Oslo Havn KF, og slik fakta er beskrevet er ikke avdelingsledernes integritet tilstrekkelig ivaretatt av arbeidsgiver. Vi noterer oss at tonen skal ha blitt mildere med årene, men det synes fortsatt å være en lang vei å gå.»

KPMG har også kommentarer som knytter seg direkte opp til arbeidsmiljølovens bestemmelser om psykososialt arbeidsmiljø:

«Med bakgrunn i bestemmelsens formål, og det som beskrives, kan det etter vår vurdering kunne tilsi at kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet ved Oslo Havn KF ikke er tilstrekkelig ivaretatt».

Får både ros og ris

Slik beskriver KPMG funnene etter intervjuer med en rekke ansatte. Hun får både ros og ris:

  • Tolv kilder i utvalget har ikke opplevd at havnedirektøren utviser trakasserende eller utilbørlig atferd. Havnedirektøren beskrives som klar og konsis, svært kompetent, dyktig med ansatte, inkluderende og lydhør.
  • Fire kilder opplever at havnedirektøren utviser en lederadferd som er over grensen for hva en bør akseptere. De to siste kildene karakteriserer ikke adferden som trakasserende eller utilbørlig, men beskriver en adferd som de opplever som uakseptabel.
  • Flertallet opplever arbeidsmiljøet som bra og mindretallet opplever at arbeidsmiljøet er preget av en tøff og respektløs tone. Havnedirektøren opplever selv en til dels tøff og respektløs tone ved Oslo Havn, og påpeker at hun kontinuerlig selv jobber for å forbedre denne tonen.

’Har hatt styreleders fulle tillit’

Dagbladet har vært i kontakt med Anne Sigrid Hamran, som gikk av som havnedirektør i februar i år. Hun ønsker ikke å la seg intervjue av avisen. men har sendt Dagbladet følgende kommentarer:

«Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min lederstil, det ble imidlertid identifisert en personalkonflikt mellom undertegnede og en leder, som deretter ble håndtert på en korrekt måte.»

Kilde: Dagbladet

 

Relaterte artikler