Mest effektive teknologier for klimakutt

OV Ryvingen som er bygd med en batteripakke, viser vei. (Illustrasjon: Fitjar mekaniske verksted/Kystverket)

En fersk rapport viser hvilke teknologier som er mest relevante når den norske skipsflåten skal kutte klimagassutslipp. Nå maner Enovas maritim sektor til klimainnsats.

Det skriver Ny Teknikk: – Sjøtransport vil være viktig for person- og godstransporten også i lavutslippssamfunnet, både nasjonalt og internasjonalt, men da må skipsflåten bli energieffektiv og klimavennlig. Her bør norske aktører utnytte sine fortrinn til å utvikle og ta i bruk nye livskraftige løsninger, sier utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Tenk grønt ved nybygg
På oppdrag fra Enova har DNV GL kartlagt hvilke teknologier som gir størst potensial for energieffektivisering og lavere utslipp. De største utslippskuttene forventes på områder der flåten er gammel og det samtidig er potensial for mange nye skip i årene som kommer.
– Skip har lang levetid, og den norske nærskipsflåten har nå en snittalder på 30 år. Flere av de mest relevante teknologiene egner seg ikke til å montere i ettertid, så når gamle skip først skal erstattes, bør rederne gripe muligheten til å bygge de nye skipene med framtidsrettet energi- og klimateknologi. Det vil kutte store utslipp langs norskekysten, sier Leistad.

Batterier og likestrøm
Av i alt 33 vurderte teknologier, peker det seg ut noen få som samlet sett er spesielt effektive og godt egnet, og som ikke er i utstrakt bruk i dag.
– Ser vi på det samlede potensialet for energieffektivisering og utslippskutt fra norsk innenriks skipsfart, framstår bruk av batterier og likestrøm som de to med størst potensial.
• Generatorer om bord går optimalt når de har jevn belastning, men noen ganger trenger skipet energi utover dette. Framfor å øke belastningen på en generator eller starte opp flere generatorer, kan batterier dekke det ekstra energibehovet.
• Likestrøm gjør det mulig å optimalisere driften med variabelt turtall. Teknologien har aller størst potensial innenfor fiske og offshore. Tiltaket er ikke ansett å være relevant for eksisterende skip, ettersom ettermontering er for komplisert og dyrt.
• To andre relevante tiltak er varmegjenvinning for el-produksjon og akselgeneratorer. Viktig støttespiller
Enova tilbyr investeringsstøtte både til tiltak i skip og infrastruktur og utvikling av ny energi- og klimateknologi, og Leistad mener det norske virkemiddelapparatet blir en viktig støttespiller for næringens ferd mot lavutslippssamfunnet:
– Norge trenger en maritim næring som tør og vil gå i front for en utslippsfri skipsfart. Vellykkede demonstrasjonsprosjekter og introduksjon av nye teknologier er viktige steg som må til for at resten av markedet skal komme etter.

Kilde: nyteknikk.no

Relaterte artikler