Sikkert system for beredskap

Brannen på Hurtigruteskipet Nordlys utenfor Ålesund illustrerer behovet for et felles ressurssenter. (Illustrasjonsfoto: Kystverket)

Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressursinformasjonen som de har behov for: Tjenesten Felles ressursregister (FFR).

BarentsWatch informerer på egen hjemmeside: Tjenesten Felles ressursregister (FFR) fra BarentsWatch er en samling av informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter. FRR effektiviserer den operasjonelle innsatsen ved å dele oppdatert informasjon om relevante ressurser på tvers av etater og organisasjoner. Verktøyet er et initiativ som bidrar til å styrke samfunnssikkerheten.

Gjennom Felles ressursregister skal operative etater og andre organisasjoner med ansvar for liv, helse og miljø, samt materielle verdier, hurtig finne de rette ressursene.

Støtteverktøy

I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene, som har beredskap 24/7, har tilgang til kvalitetssikret informasjon om tilgjengelige ressurser, deres kompetanse, utstyr og posisjon. For så å finne, velge ut og alarmere de nærmeste og riktige ressurser i en aksjon.

Samhandlingsplattform

For å ha en robust beredskap og en effektiv koordinering av redningsoppdrag er man nettopp avhengig av slik informasjon om ressurser både før, under og etter hendelser. I tillegg til den akutte hendelsen vil FRR være et aktuelt verktøy for forebyggende beredskap og samfunnssikkerhet.

Denne samhandlingsplattformen for informasjonsdeling og utveksling bidrar til en mer effektiv forvaltning og sikrer korrekt håndtering av samfunnskritisk data, på tvers av offentlig etater. Innholdet kan enkelt tilpasses alle beredskapsressurser – og vil kunne synliggjøre hvor vi ressursmessig er robuste og sårbare i forhold til aksjonsområder og kommunale sårbarhetsanalyser.

Kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktørene ved SAR-hendelser er essensielt for å oppnå felles situasjonsforståelse – som står sentralt i enhver håndtering for en effektiv koordinering og ledelse. Tjenestene kan benyttes som støtteverktøy i en aksjon og gi et felles situasjonsbilde med sanntidsinformasjon, og tilgang på historiske data.

Samarbeidspartnerne

Felles ressursregister er initiert og finansiert av det offentlige gjennom BarentsWatch – et samarbeid mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner, med Kystverket som vertsetat.

BarentsWatch leder prosjektet, og løsningen utvikles av Sopra Steria AS i nært samarbeid med en rekke ressurseiere og ressursbrukere.

Hovedredningssentralene har vært den viktigste pådriveren for Felles ressursregister i en tidlig fase. Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er av de som tar ansvar for samhandling og støtter videreutvikling av FRR som et viktig verktøy i samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge.  I tillegg til flere statlige og private, har de frivillige organisasjonene også bidratt i utviklingen av tjenesten.

(Kilde: BarentsWatch)

 

Relaterte artikler