”Katastrofalt å liberalisere havnekapitalen”

Arnt-Einar Litsheim

Liberalisering av havnekapitalen betyr mer gods på vei og vil derfor være katastrofalt for sjøtransporten.

Det er Norsk Havneforenings klare innspill: I dag finansierer havnekapitalen infrastrukturen til sjøtransport i havn. Havne- og farvannsloven er under revisjon, og ett av punktene havnelovutvalget vurderer er hvorvidt havnekapitalen skal beskyttes eller ikke. Havner og sjøtransportorganisasjoner er enige om viktigheten av å verne om havnekapitalen.

– Derfor vil det være katastrofalt for sjøtransporten å liberalisere havnekapitalen, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Vil svekke konkurranseevnen

– Det blir ikke mer gods på sjø ved å frata Norske havner sine finansielle muskler, fortsetter han. – Skal havnekapitalen brukes til andre gode formål betyr dette svekket konkurranseevne. Vinneren vil bli lastebilen.

– Det er uforståelig at sentrale politikere fra flere partier ønsker å åpne opp for at kommunene kan bruke av disse midlene, samtidig som en ønsker å styrke havnene og sjøtransportens konkurransekraft. Med EUs forslag til gruppeunntak for havn skulle alt ligge til rette for en storsatsning på sjøtransport, avslutter han.

Om havnekapitalen

Til havnekapitalen tilhører havnekassens formue og inntekter fra anløpsavgift og havnedrift. I dagens havne- og farvannslov er havnekapitalen beskyttet. Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling. Bestemmelsene om havnekapitalen sørger for at havnene har tilstrekkelig med midler til å sørge for gode, effektive knutepunkter for sjøtransport. Uten havnekapitalen blir sjøtransporten avhengig av offentlige investeringsbudsjetter. Havnekapitalen er med på å sørge for at kostnadene i norske havner er lavere enn i våre naboland uten en beskyttet havnekapital.

Også Kystverkets infrastruktur er brukerfinansiert. Sjøtransporten er i stor grad selvfinansierende, da den betaler for det meste av sin infrastruktur gjennom vederlag og avgifter. Dette til forskjell for vegtransportinfrastruktur som i mye større grad blir finansiert over statsbudsjettet. – Jeg tror ikke stortingspolitikerne ser for seg en tilførsel av titalls milliarder til havnetjenester over statsbudsjettene, sier Litsheim. – Før en åpner opp «havnekassen» bør de ulike transportformene ha like rammevilkår, avslutter han.

Organisasjonsendring

Her må det føyes til at en stor organisasjonsendring, som tidligere meldt, er på gang: Mandag ble Norske Havner stiftet i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i Norsk Havneforening. Av praktiske årsaker skjedde stiftelsen gjennom en omdannelse av Norsk Havneforening. Foreningen har per i dag 50 medlemmer langs hele kysten, noe som utgjør om lag 80 % av alle organiserte havner i landet.

 

Relaterte artikler