”Tidenes transportsatsing, smuler til sjø!”

Arnt-Einar Litsheim – fornøyd med havnetilskuddene.

Dette er reaksjonen til direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, ved første gangs gjennomlesning av NTP 2018 – 2029 som ble lansert av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag.

– Men vi er fornøyd med havnetilskuddene, her er det bare å hive på kull, fortsetter han. Regjeringen har lagt inn en tilskuddsordning for investeringer i infrastruktur i havn, med en ramme på kr. 2 milliarder i hele planperioden. –Det er fint at ordningen nå kommer, sier Litsheim: – Her er det bare å satse, siden EUs statsstøtteregelverk nå har åpnet opp for havneinvesteringer. Klima og miljø vil være vinnerne og kostnadene vil bare være en brøkdel i forhold til vedlikehold og utbygging av noen km. motorvei, fortsetter han.

Satsingsområdene

Her er en oversikt over regjeringens satsningsområder på kysten:

Tilskuddsordning for investeringer i infrastruktur i havn

Tilskuddsordningen skal støtte opp om utviklingen av effektive og miljøvennlige havner. Ordningen ser på en helhetlig tilnærming til logistikknutepunkt. Rammen er kr. 2 milliarder i hele 12-årsperioden. Det blir lagt til rette for investeringer hvor farled, havn, veg og banesystem ses i sammenheng. Automatisering og bedre teknologi på land og sjø vil effektivisere arbeidet og bidra til mer miljøvennlig godstransport. Det gir nye krav til skip og havner. Staten vil bidra med en tilskuddsordning som skal støtte havnene i denne utviklingen.

Tilskuddsordning for godstransport

Det er lagt opp til kr. 100 millioner årlig i NTPs første seks- årsperiode, og kr. 1,7 milliarder totalt i perioden. Dette er en betydelig økning sammenlignet med årets tilskudd på i overkant av kr. 80 millioner. – Det viser at regjeringen ønsker å satse på godsoverføring over tid.

Tilskudd til havnesamarbeid

Her er det satt av kr. 40 millioner i planperioden. Dette er betydelig mindre enn det som har blitt satt av tidligere.

Nasjonal havneplan og ny nærskipsfartsstrategi

Regjeringen vil legge frem en nasjonal havneplan og en nærskipsfartstrategi som skal styrke skipsfartens konkurransevilkår. Regjeringen signaliserer at de vil intensivere satsningen på stamnettsystemet. Stamnetthavnene skal samspille bedre med transportnettet, følge teknologiutviklingen, og legge til rette for godsoverføring fra veg til sjø. I tillegg skal de rustes for å kunne motta fremtidens skip. Flaskehalser på veisiden skal kartlegges slik at havnenes behov kan bli bedre vektlagt i transportplanlegging. Selve stamnetthavnene skal revurderes i henhold til kriteriene godsgjennomslag, type gods, vegtilknytning, farleder og oversikt over infrastruktur for alternative drivstoff.

Vedlikeholdsetterslep i farvann

Det er lagt opp til en ramme på kr. 10,4 milliarder kroner til drift og vedlikehold på kystområdet.  Dette gjelder navigasjonsinstallasjoner, bygninger og moloer/kaianlegg.

Tilskuddsordning for fiskerihavner

Det er lagt opp til kr. 840 millioner i planperioden. Samtidig har Stortinget bedt regjeringen om en gjennomgang av eierstrukturer i fiskerihavnene.

Større havne- og kystprosjekter

Regjeringen legger til grunn om lag kr 7,6 milliarder til 34 nye prosjekter og kr. 300 millioner er forutsatt brukt til å fullføre igangsatte prosjekter i havner og farvann. Blant de største prosjektene er:• Stad skipstunnel

  • Borg havn del I og II
  • Andenes fiskerihavn
  • Værøy fiskerihavn
  • Longyearbyen havn

(Prssemelding)

 

Relaterte artikler