Frykter for smal vurdering

KS Bedrift Havn frykter at Konkurransetilsynets vurderinger av Eimskips oppkjøp av Nord Lines AS gjøres på et alt for snevert grunnlag. Vi stiller også spørsmål om en slik viktig sak kan gjøres i et politisk vakuum, skriver selskapet i en pressemelding.

Videre i pressemeldingen heter det: ”KS Bedrift Havn har to bekymringer i denne saken. Det ene er at saken vurderes på et for snevert faglig grunnlag, nemlig ene og alene transport av frossen fisk. For oss er det vanskelig å se at en kan avgrense en sak på den måten Konkurransetilsynet har gjort. En ser bort fra at dette også handler om transport av tørrlast fra syd til nord og at andre transportformer – gjerne mindre miljøvennlige – kan ta over helt eller delvis dette markedet.

Konkurransetilsynet legger også til grunn at et forbud vil sikre den eksisterende konkurranse- og markedssituasjon. Men dersom en aktør går ut av dette markedet, vil det trolig gå lang tid før det er balanse i markedet igjen. Det tar tid å bygge nye rutetilbud på sjø og faren er at bilen tar over for båten, fordi bilen er mindre kapitalintensiv og mer fleksibel.

Et slikt oppkjøp kan faktisk bidra til bedre ruter og dermed bedre tilbud til eksempelvis fiskeindustrien langs kysten. Retningsbalansen i nord er utfordrende og dersom en større del av fisketransporten går over på bil som følge av nedleggelsen av et sjøbasert tilbud, vil retningsbalansen bli ytterligere forverret. Konsekvensen vil bli mere biltransport.

Det andre vi er bekymret for er at en så omfattende sak bare skal vurderes på konkurranserettslig grunnlag. Vi har hatt en politisk målsetting om mest mulig sjøtransport i mange år. En snever og uheldig håndtering av denne saken kan bidra til redusert sjøtransport. Det er ikke i noens interesse. Vi synes derfor det er betenkelig at et slikt oppkjøp ikke vurderes i lys av de politiske målsettingene som vi har om å få mer gods over fra veil til sjø.

Vi forstår at Konkurransetilsynet har sitt regelverk å forholde seg til, men nettopp derfor stiller vi spørsmål ved om der er riktig at Konkurransetilsynet skal kunne avgjøre en slik sak alene. Her er det jo flere samfunnshensyn å ta.

Havnene har ikke noen mot konkurranse i seg selv. Tvert imot. Men i denne saken er vi bekymret for at snevre konkurransefaglige vurderinger vil slå bein under sentrale nasjonale politiske mål. Dersom det medfører et dårligere tilbud på kysten og at transporten går på land, taper miljø og klima på det konkurransefaglige alter. Det kan vi som samfunn ikke være tjent med.”

(Pressemelding)

Relaterte artikler