Folkemøte om Grønøra Vest

Full sal under folkemøtet. (Foto: trondheimhavn.no)

Kommunestyresalen i Orkdal Rådhus var fullsatt under folkemøtet nylig om reguleringsplanen for Grønøra Vest.

Havnedirektør Einar Hjorthol innledet møtet og belyste hvordan man underveis i reguleringsprosessen må balansere samfunnsverdien av havneutbygging med hensyn til konsekvenser for naboer, naturmangfold og trafikk.

Kapasiteten som er tiltenkt på Grønøra Vest representerer en potensiell godsvekst som strekker seg over en 15 –20-årsperiode, noe som betyr at det kan ta tid før en fullskala havn står klar på Grønøra Vest. Samtidig er det behov for å ta i bruk industriarealet på Grønøra snarlig. Derfor har Trondheim Havn og Orkdal kommune blitt enige om at Orkdal kommune skal starte utviklingen av industriarealet, og legge til rette for at havnerelaterte virksomheter kan etableres her.

Effektiv havn med kapasitet for framtidig vekst

Prosjektleder Anita Veie orienterte videre om prosjektets hovedmål og regionalt planverk som også ligger til grunn for reguleringsplanen. Veie understreket at målet med prosjektet er å etablere en framtidsrettet regionhavn med havneanlegg og logistikkfasiliteter med kapasitet for framtidig vekst og en realistisk driftsøkonomi.

Samtidig er det viktig å finne løsninger som minimerer negative konsekvenser for lokalsamfunnet i form av trafikkbelastning og støy, og ivareta viktige naturverdier og friluftsinteresser i nærområdet.

Konsekvenser av planprogrammet

Reguleringsarkitekt Magne Meland fra Alt.Arkitektur AS ga videre en innføring i hovedelementene i planprogrammet og hvilke utredninger som er gjort i forbindelse med naturmiljø, trafikk og helhetlig miljøplan. Meland gikk også gjennom hvilke avbøtende tiltak som foreslås for å redusere konsekvensene av havneutbygging.

Støykilder og avbøtende tiltak

Kristian Andersson fra Brekke & Strand berørte støy nærmere, og presenterte støyberegninger ved 0-alternativet (uendrede havneforhold), alternativ 1 – med tre kaiplasser på Grønøra Vest, alternativ 2 – med to kaiplasser nordvendt, samt et tredje alternativ; Alternativ 2 med støysvakt støysvakt utstyr.

Inviterer til høringsinnspill

Under folkemøtet var det særlig spørsmål og innspill knyttet til støy og naturmangfold som opptok tilhørerne. Det er også kommet inn en rekke konstruktive innspill og spørsmål fra interesseorganisasjoner knyttet til disse temaene.

Ønsker innspill

Trondheim Havn og Orkdal Kommune ønsker alle innspill til reguleringsforslaget velkommen. Innspill og merknader til: postmottak@orkdal.kommune.no.

Høringsfrist er 31. mars.

(Kilde: trondheimhavn.no)

 

Relaterte artikler