Arbeidet med ny NTP settes i gang

– Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur med høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger. De statlige transportetatene og Avinor AS har levert et godt faglig grunnlag for Samferdselsdepartementets videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. Nå går vi for fullt inn i en prosess på politisk hold.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok «Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029«. Dokumentet er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Web_NTP overlevering

– Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur, og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den. Regjeringen har hatt kraftige økninger i bevilgninger til infrastrukturformål, men vi må ta bedre innover oss hvilke muligheter bruk av teknologi utgjør for å bedre reisehverdagen. Vi skal ha mest mulig infrastruktur og det beste reisetilbudet for pengene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Relaterte artikler